A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby a územného plánovania


Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. X/69/2018 na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 29.11.2018 zriadilo Komisiu ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby a územného plánovania určilo náplň práce komisie.

 

Členovia komisie z radov poslancov:

predseda:                  Jana Adamisová, Mgr.

člen:                           Mária Grisáková, Ing.


členovia komisie z radov občanov:

člen:                           Mária Haľková, Ing.

člen:                           Ján Nunhart

člen:                           Filip Kopnický, Ing.

 

Komisia v rámci svojej činnosti najmä:

1. vykonáva kontrolu dodržiavania VZN, ktoré sa týkajú ochrany verejného poriadku,

    životného prostredia,

2. sleduje stav verejného poriadku a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie,

4. predkladá návrhy, námety a stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, ktoré

    súvisia s ochranou verejného poriadku, životného prostredia,

5. spolupracuje pri tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, životného prostredia,

6. navrhuje

   -  opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke,

   -  opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov obce,

   -  opatrenia za účelom znižovania kriminality, predaja drog a priestupkov na území

      obce,

7. navrhuje a presadzuje realizáciu programov prevencie negatívnych javov,

8. napomáha pri prevencii kriminality so zameraním na aktívnu ochranu najmä mládeže

      pred spoločensky negatívnymi javmi, najmä v oblasti požívania alkoholu a iných

      návykových látok,

9. predkladá obecnému úradu žiadosti na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone

      kontroly zameranej na porušovanie verejného poriadku a životného prostredia,

10. prerokováva a vydáva vyjadrenia

   -   v oblasti strategických zámerov rozvoja obce, najmä

        - k návrhom územného plánu obce,

        - k rozvojovým aktivitám vo vzťahu k životnému prostrediu,

  • v oblasti kontroly najmä vo vzťahu k dodržiavaniu VZN a všeobecne platných

        právnych noriem v oblasti ochrany verejného poriadku, životného prostredia,

  • v oblasti návrhov koncepcií najmä k nariadeniam obce a ku konkrétnym opatreniam v oblasti ochrany verejného poriadku, životného prostredia,

        - na zabezpečenie budovania a údržby obecnej zelene,

        - k nakladaniu s domovým a iným tuhým komunálnym odpadom,

        - k dokumentáciám, programom a iným strategickým dokumentom dotýkajúcim

            sa verejného poriadku, životného prostredia,

11. spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.

   -  návrhu smerného územného plánu obce, návrhom investičnej činnosti v obci

      a k investičným zámerom obce

   -  odpadovému hospodárstvu

   -  prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,

   -  nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce,

12. prerokováva

   -  návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko,

13. vyjadruje sa k

      -  žiadostiam o kúpu obecných nehnuteľností, vrátane nebytových priestorov