A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

Opatrovateľská služba v obci

 

   Je poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri chôdzi), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (nákup, donáška jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka a. i.), ako aj základných sociálnych aktivitách (prechádzky, vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov). VZN č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Slovinky ustanovuje podmienky na základe, ktorých obec Slovinky pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje opatrovateľskú službu pre občana, ktorý je odkázaný na túto službu a stanovuje úhradu za opatrovateľskú službu.

   Služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v Obci Slovinky, v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. počas pracovných dní v ich domácom prostredí. Rozsah úkonov sa určí vzájomnou dohodou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

   Za jednotlivé úkony sa platí úhrada na základe VZN č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Slovinky. Jednotlivé úkony sú uvedené v jeho prílohe.

   Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje pobytová služba a ktorej sa už poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie. Ďalej sa opatrovateľská služba nemôže poskytnúť osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu a ani osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy a ochorenia prenosnou chorobou.

Ako vybaviť opatrovateľskú službu?
Je potrebné vyzdvihnúť si na OcÚ v Slovinkách alebo stiahnuť na webovom sídle obce tlačivá:

-       Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,

-       Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,

-       Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch.  

   Následne je potrebné navštíviť všeobecného - ošetrujúceho lekára, ktorý vyplní lekársky nález. K žiadosti je možné priložiť aj lekársku prepúšťaciu správu, nie staršiu ako šesť mesiacov. Žiadosť aj s vyjadrením lekára doručíte na obecný úrad, ktorý vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti občan požiada o poskytnutie opatrovateľskej služby.

   Sociálna pracovníčka následne navštívi domácnosť žiadateľa a dohodnú úkony, ktoré bude opatrovateľka vykonávať a akú úhradu, ktorú bude opatrovaný platiť.

Potrebujete

  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby 
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 
  • Originál právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu
  • Kópiu posledného rozhodnutia o výške dôchodku
  • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch 

 

 

Vybavuje:       Darina Pačanová

Kontakt:         tel.: 053/4470296

            e-mail: darina.pacanova@obecslovinky.sk

 

 

VZN č.4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú Obcou Slovinky

Stránka

  • 1