A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Rok 2013

Popis projektu: Obyvatelia MRK v obci Slovinky žijú integrovane v koncentrácii v uliciach obce. V obci je vysoká miera nezamestnanosti
v MRK až 98 % . Problémy v obci s MRK vzniká napr. stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly
rodičov (napr. cintorín, športoviská,...) , v blízkosti obydlí vznikajú nekontrolované nelegálne skládky odpadu ale taktiež
často krát dochádza k rušeniu nočného pokoja v obci. Záväzným problémom v obci je zabezpečenie plynulosti a
bezpečnosti cestnej premávky nakoľko sa často krát vyskytujú problémy s hádzaním kameňov do motorových vozidiel a
voľným pohybom deti po hlavnej ceste bez dozoru rodičov. Vzhľadom na ich nízku úroveň vzdelania a poznatkov o
súčasnom živote v spoločnosti v snahe riešiť svoje životné problémy úradnou cestou často krát narážajú na
neprekonateľné prekážky, s ktorými si nevedia rady a riešenie problémov odkladajú na neurčito. Prispieva k tomu aj
skutočnosť, že v obci sa nerealizuje terénna sociálna práca, ktorá by im pomohla prekonávať tieto každodenné
problémy. Uvádzané problémy majú samozrejme veľmi silnú väzbu a negatívny vplyv na vytváranie možností pozitívnej
zmeny a tiež pri snahe nájsť si zamestnanie.

Spôsob realizácie projektu:Hlavné aktivita projektu je občianska hliadka, ktorá bude dohliadať na zlepšovanie ochrany vlastníckych práv, verejného
poriadku a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania.
Hlavné aktivity :
A.1. Aktivity zamerané na občiansku hliadku.
podaktivity projektu:
A.1.1. Občianska hliadka
A.1.2. Školenie "úloha a rozsah oprávnení a povinností člena občianskej hliadky", Práva a povinnosti člena
občianskej hliadky, Základy trestného práva a trestný poriadok, Problematika vzdelávania a školskej dochádzky, Zákon
NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, Postavenia obce, jej orgánov, občana, Tímová práca a komunikácia,
Problematika prevencie kriminality a sociálnej patológie, Problematika ochrany životného prostredia a protipožiarnej
prevencie .
Projekt sa bude realizovať v čase od 11/2013 do 08/2015. Externý manažment projektu budú vykonávať osoby so
skúsenosťami s riadením projektov v minulosti. Dodávatelia budú vybratí v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

 

Požadovaná suma: 43 259,58 €

Zazmluvnená oprávnená suma: 27 989,52€

Čerpaná suma: 23 216,58 €