Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Postup Obce Slovinky pri vybavovaní žiadostí,návrhov a iných podaní

Obec Slovinky vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

Žiadosti, návrhy a iné podania možno podávať

1/ poštou na adresu obce: Obec Slovinky, 053 40 Slovinky 58

2/ osobne v podateľni obecného úradu v úradných hodinách    

  • Pondelok: 7.30 – 12.00 / 13.00 – 15.00 hod
  • Utorok:      7.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 hod
  • Streda:      7.30 – 12.00 / 13.00 – 15.00 hod
  • Štvrtok:    7.30 – 12.00 / 13.00 – 15.00 hod
  • Piatok:     7.30 – 13.00 hod

3/ elektronicky prostredníctvom  emailovej adresy: lucia.frycova@obecslovinky.sk, maria.kopnicka@slovinky.dcom.sk,

O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach   r o z h o d u j ú   orgány obce – obecné zastupiteľstvo a starosta obce, resp. poverení zamestnanci obce  v súlade s platnou právnou úpravou a vnútro - organizačnými právnymi predpismi (najmä Štatútom obce Slovinky, Zásadami hospodárenia s majetkom obce Slovinky,  Zásadami  vybavovania sťažností a petícií  v podmienkach Obce Slovinky)

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 ods. 6  zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Stanovujú sa nasledovné  p r a v i d l á   a   p o s t u p   vybavovania

  • o ústnom podaní vyhotoví príslušný funkcionár obce alebo príslušný zamestnanec obce písomný záznam,
  • o vybavovaní sa vedú samostatné spisy,
  • lehota na vybavenie - šesť mesiacov odkedy dôjde  podanie na obecný úrad ak osobitný predpis neustanovuje lehotu na vybavenie konkrétneho podania.

Starosta obce môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 3 mesiace, ak je to potrebné a nevyhnutné na objektívne zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností a okolností veci.

Obec (poverení zamestnanci obce) je    o p r á v n e n á   v y z v a ť  žiadateľa, resp. toho kto podal podanie, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy  d o p l n i l   údaje, príp. poskytol vysvetlenie.

Zároveň je oprávnená požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní.

Ak súčinnosť, resp. údaje  n e b u d ú   d o p l n e n é , obec môže vec vybaviť, ak je schopná sama zabezpečiť podklady na vybavenie veci,  alebo odložiť, v prípade, že podanie neobsahuje dostatočné podklady, ktoré si obec nevie sama zabezpečiť a žiadateľ ich na výzvu obce v stanovenej lehote nedoplnil.

O výsledku  v y b a v e n i a   obec Slovinky upovedomí subjekt v písomnej alebo elektronickej  podobe anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec  v y b a v u j e   p o d ľ a   vlastnej úvahy v závislosti   od konkrétnych okolností.

V tomto prípade lehoty  n e p l y n ú .

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk