A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

Postup Obce Slovinky pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

 

 

 

Obec Slovinky vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

 

 

            Žiadosti, návrhy a iné podania možno podávať:

 

1/ poštou na adresu obce:       Obec Slovinky

                                                      Slovinky 58

                                                      053 40

2/ osobne v podateľni obecného úradu, č. dverí  v úradných hodinách    

                               Pondelok : 7.30 – 12.00,  13.00 – 15.00 hod

                               Utorok     : 7.30 – 12.00,  13.00 – 15.00 hod

                               Streda      : 7.30 – 12.00,  13.00 – 17.00 hod

                               Štvrtok    : 7.30 – 12.00,   13.00 – 15.00 hod

                               Piatok      : 7.30 – 12.00 hod

3/ elektronicky prostredníctvom  emailovej adresy : lucia.frycova@obecslovinky.sk,

                                                                                            slovinky@obecslovinky.sk,

               

        O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach   r o z h o d u j ú   orgány obce – obecné zastupiteľstvo a starosta obce, resp. poverení zamestnanci obce  v súlade s platnou právnou úpravou a vnútro - organizačnými právnymi predpismi (najmä Štatútom obce Slovinky, Zásadami hospodárenia s majetkom obce Slovinky,  Zásadami  vybavovania sťažností a petícií  v podmienkach Obce Slovinky)

 

      Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 ods. 6  zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

 

Stanovujú sa nasledovné  p r a v i d l á   a   p o s t u p   vybavovania:

 

-    o ústnom podaní vyhotoví príslušný funkcionár obce alebo príslušný zamestnanec obce písomný záznam,

-   o vybavovaní sa vedú samostatné spisy,

-   lehota na vybavenie - šesť mesiacov odkedy dôjde  podanie na obecný úrad ak osobitný predpis neustanovuje lehotu       na vybavenie konkrétneho podania.

Starosta obce môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 3 mesiace, ak je to potrebné a nevyhnutné na objektívne zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností a okolností veci.

 

Obec (poverení zamestnanci obce) je    o p r á v n e n á   v y z v a ť  žiadateľa, resp. toho kto podal podanie, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy  d o p l n i l   údaje, príp. poskytol vysvetlenie.

Zároveň je oprávnená požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní.

Ak súčinnosť, resp. údaje  n e b u d ú   d o p l n e n é , obec môže vec vybaviť, ak je schopná sama zabezpečiť podklady na vybavenie veci,  alebo odložiť, v prípade, že podanie neobsahuje dostatočné podklady, ktoré si obec nevie sama zabezpečiť a žiadateľ ich na výzvu obce v stanovenej lehote nedoplnil.

 

O výsledku  v y b a v e n i a   obec Slovinky upovedomí subjekt v písomnej alebo elektronickej  podobe anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec  v y b a v u j e   p o d ľ a   vlastnej úvahy v závislosti   od konkrétnych okolností.

V tomto prípade lehoty  n e p l y n ú .

 

 

 

 

V Slovinkách dňa 02.01.2019                                                                               Gabriela Kopnická

                                                                                                                                       starostka obce