A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

Podanie opravného prostriedku

 

1. Opravný prostriedok podáva žiadateľ v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo od uplynutia lehoty na rozhodnutie povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

2. O odvolaní vo veciach, v ktorých je povinnou osobou obec, rozhoduje starosta obce.

3. Ak starosta obce do 15 dní od doručenia odvolania o odvolaní nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného predpisu.

Kontaktný formulár nie je ešte aktivovaný.