A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

tu ku stiahnutiu

Príloha č. 1

k Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovinky

Žiadosť

 o zníženie poplatku podľa článku 25 ods. 1 alebo ods. 2 Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovinky

 

Žiadateľ (meno a priezvisko) .....................................................................................................

adresa trvalého pobytu ...............................................................................................................

telefón/e-mail: .............................................................................................................................

žiadam: a./ za seba

               b./ za inú osobu ..............................................................................................................

 

A./ zníženie poplatku o 10 % v zmysle článku 25 ods. 1 Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012:

poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

B./ zníženie poplatku o 30 % v zmysle článku 25 ods. 2 Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012: 

poplatníkovi, ktorý preukáže správcovi dane na základe hodnoverných podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Slovinky. Podkladom na zníženie poplatku je najmä doklad:

  1. potvrdenie o dennom štúdiu  a potvrdenie o ubytovaní,  
  2. potvrdenie zamestnávateľa o dobe trvania práce mimo obce Slovinky s určením miesta výkonu práce a potvrdením o ubytovaní,
  3. potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci za zdaňovacie obdobie,
  4. iné podklady z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní neprítomnosti v obci Slovinky.

 

V prípade, že doklad preukazujúci nárok na zníženie poplatku nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

 

 

V Slovinkách dňa ................................                                    ...........................................................

                                                                                                                  podpis žiadateľa   

Správne údaje zakrúžkujte!