Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Zástupca starostky obce

Zastupovaním starostky obce Slovinky bol poverený

Peter Zavada

Pater Zavada

vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie

politická príslušnosť: DOBRÁ VOĽBA  a Umiernení

email:  peter.zavada@zlievaren-sez.sk

ZVEREJNENIE PRACOVNEJ NÁPLNE ZÁSTUPCU STAROSTU

 1. počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostky obce
  • zastupuje starostku obce počas jej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov (prijímanie a prepúšťanie zamestnancov)
  • zastupuje starostku obce v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade so zákonom SNR
   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikne jeho mandát pred uplynutím funkčného obdobia. Pod neprítomnosťou alebo nespôsobilosťou starostky treba rozumieť takú situáciu, resp. situácie, keď starostka obce objektívne nemôže realizovať a vykonávať pôsobnosti, ktoré sú jej zverené platnou právnou úpravou (najmä v § 13 zákona o obecnom zriadení). Neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostky na výkon funkcie je taký stav v správe a riadení obce, v rámci ktorého sa starostka po dobu minimálne 6 mesiacov nezdržiava na obecnom úrade
   a nevykonáva agendu, ktorá jej je zverená.
  •  
 2. počas prítomnosti starostky obce
  • vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostky obce
  • podieľa sa na príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej
   a obsahovej náplne
  • podieľa sa spolu so starostkou a zamestnancami obecného úradu, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnostiobce a organizácií s majetkovou účasťou obce
   na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v obci
  • zúčastňuje sa spolu so starostkou na odborných rokovaniach k získavaniu prostriedkov z fondov EÚ vyhlasovaných jednotlivými ministerstvami a inými organizáciami
   pre obce
  • zúčastňuje sa na procese verejného obstarávania, výberového konania organizovaného obcou
  • v majetkovoprávnych vzťahoch sa zúčastňuje na vykonávaní potrebných úkonov, smerujúcich k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. jednania, rokovania a pod.,nesmie však zmluvy a dohody podpisovať
  • zúčastňuje sa na rokovaniach smerujúcich k rozvíjaniu partnerskej spolupráce
   s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinuje v spolupráci so starostkou obce plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov obce a dohliada na prípravu družobných zmlúv
  • usmerňuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva
  • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách obecného zastupiteľstva
  • zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce
  • je oprávnený zastupovať obec v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. reprezentačnej a to po dohode so starostkou obce.

ZVEREJNENIE ODMENY ZÁSTUPCU STAROSTU

Obec Slovinky v súlade s ustanovením § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje mesačnú odmenu, ktorá patrí poslancovi obecného zastupiteľstva vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania. Odmena zástupcu starostu je vo výške 15 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

 

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Vasil, Bazil, Elizej, Kvintilián, Kvintín, Kvintus, Herta, Kvinta, Kvintiliána

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk