Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Starostka obce

V komunálnych voľbách konaných dňa 29.10.2022 bola za starostku Obce Slovinky zvolená

Mgr. Mária Kopnická

maria kopnicka

vzdelanie: vysokoškolské II.stupňa
politická príslušnosť: nezávislá kandidátka

Kontakty: 

pevná linka: 053/447 02 95
mobil:
email: maria.kopnicka@slovinky.dcom.sk

Starosta obce

(výňatok zo štatútu obce)

1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná funkcia a funkčné obdobie sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom.

3. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

4. Starosta obce najmä:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám ak tým v jednotlivých prípadoch nepoverí zástupcu starostu alebo iného zamestnanca obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • uschováva obecný erb, obecnú pečať, obecnú zástavu a vlajku a používa obecné symboly,
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenie obce a uznesenia obecného zastupiteľstva,
 • vydáva pracovný poriadok obecného úradu, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

5. Starosta obce podpisuje nariadenia a uznesenie obecného zastupiteľstva najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

6. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa ods.5. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce.

7. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa ods. 5 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta obce nemôže pozastaviť.

8. Starosta obce nie je v pracovnom pomere vo vzťahu k obci.

9. Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

Predstavitelia obce v minulosti

 

 • Bc. Gabriela                                                                                                                                Kopnická, MBA
 • starostka
 • 2014 - 2022

 • Michal Pačan 
 • starosta
 • 2002 - 2014

 

 • Ladislav Fryc 
 • starosta
 • 1990 - 2002

 

 

 • Štefan Uhrín
 • predseda MNV
 • 1986 - 1990

 • Michal Bodnár
 • predseda MNV
 • 1971 - 1986

 

 

 

 • Ján Rybár
 • predseda MNV
 • 1957 - 1960 , 1964 -1971

    

 • Ján Lipták
 • predseda MNV
 • 1960 - 1964

     

 • Jozef Rybár
 • predseda MNV
 • 1945 - 1954

    

 • Ján Pačan
 • starosta
 • 1944 - 1945

    

 • Ján Doroš
 • starosta Nižné Slovinky
 • 1938 - 1944

 

 

 

 • Ján Sakáč
 • starosta Vyšné Slovinky
 • 1938 - 1944

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk