A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Organizačný poriadok Obecného úradu

 

OBEC SLOVINKY

 

 

Organizačný poriadok Obecného úradu v Slovinkách

vydaný starostkou Obce Slovinky 

 

 

   

Vydané dňa:                                                                                                                                                                  31.12.2020

Podpísané dňa :                                                                                                                                                           31.12.2020    

Účinné :                                                                                                                                                                          01.01.2021

 

 

V zmysle ustanovení § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje a v súlade so Štatútom obce Slovinky,  starostka obce vydáva tento

 

 

Organizačný poriadok obecného úradu v  Slovinkách.

 

ČASŤ  PRVÁ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

Účel a obsah

Účelom a obsahom tohto poriadku je vymedzenie vnútornej organizácie Obecného úradu v Slovinkách (ďalej len OcÚ ) v rozsahu kompetencií

zamestnancov obecného úradu.


Článok  2

Pôsobnosť a záväznosť

1. Organizačný poriadok OcÚ  je základná organizačná norma, ktorá je záväzná pre  všetkých zamestnancov obce, ktorí sú k nemu v pracovnom pomere

alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

2. Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých útvarov,

zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

3. Organizačný poriadok obecného úradu vymedzuje vnútornú organizáciu OcÚ, zodpovednosť a rámcové pracovné náplne jednotlivých organizačných

útvarov a zamestnancov tak, aby obecný úrad mohol kvalitne a efektívne zabezpečovať všetky činnosti spojené so životom a rozvojom obce.

 

ČASŤ DRUHÁ

OBECNÝ ÚRAD

 

Článok 3

Postavenie Obecného úradu

1. OcÚ je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostky obce.

2. OcÚ zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostky, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä:

- zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce.

- zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva  a komisií.

- vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostky vydaných v správnom konaní.

- vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostky.

 

Článok 4

Pôsobnosť Obecného úradu

Okrem zabezpečovania úloh obecnej samosprávy, obecný úrad plní aj niektoré prenesené úlohy miestnej štátnej správy. Sú to úlohy a kompetencie

dané  konkrétnymi zákonmi ktoré potrebné plniť na území obce v týchto oblastiach:

-          financie a správa majetku,

-          rozvoj podnikania, ochrana spotrebiteľa,

-          doprava, cestné hospodárstvo, miestne komunikácie, regionálny rozvoj,

-          pozemkové a lesné hospodárstvo, kataster, stavebný úrad, životné prostredie,

-          verejné obstarávanie,

-          školstvo, mládež, telesná kultúra,

-          kultúra, sociálna politika,

-          ochrana pred požiarmi, civilná ochrana a krízové riadenie, obrana štátu,

-          sťažnosti a kontrola v obci.

 

Článok 5

Riadenie činnosti obecného úradu

1. Prácu OcÚ organizuje starostka obce.

2. Na OcÚ  je dvojstupňové riadenie:

   a.)  starostka obce,

 1. odborní zamestnanci.

 

Článok 6

       Riadiace akty

Riadiacimi aktmi spoločnosti sú:

 1. rozhodnutie starostky obce,
 2. príkaz starostky obce,
 3. smernice a zásady vydané starostkou obce,

 

Článok 7

Podpisovanie a používanie pečiatok

1. Za obec sa podpisuje tak, že k menu a funkcii zamestnanca oprávneného podpisovať sa pripojí pečiatka spoločnosti a podpis. Oprávnenie

zamestnancov podpisovať za obec jednotlivé písomnosti určuje starostka obce Podpisovým poriadkom Obecného úradu v Slovinkách.

2. Obec používa okrúhlu pečiatku so štátnym znakom, okrúhlu pečiatku s erbom obce a podlhovastú pečiatku. Pečiatky toho istého typu s rovnakým

textom sa rozlišujú číslom, ktoré musí byť v odtlačku pečiatky čitateľné. Spoločnosť vedie evidenciu pečiatok. Evidencia obsahuje odtlačok pečiatky

s uvedením pracovnej funkcie, mena a priezviska zamestnanca, ktorý ju prevzal a používa a jeho podpis.

 

Článok 8

Členenie obecného úradu

 Členenie a úlohy organizačných útvarov OcÚ.

 OcÚ sa vnútorne člení na tieto útvary:

Finančné oddelenie

- účtovníctvo,

- rozpočtovníctvo,

- finančné operácie,

- výkazy a štatistika,

- hotovostný platobný styk,

- hlavná pokladňa,

- bezhotovostný platobný styk,

- mzdová a personálna agenda,

- styk s poisťovňami a DÚ,

- prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva,

- osobitný príjemca, dávky v hmotnej núdzi,

- dohadovacie konanie,

- originálne kompetencie na úseku školstva,

- sociálny fond,

- voľby.

- styk s orgánmi štátnej správy na zverenom úseku,

- iné činnosti podľa pokynov starostky obce.

 

Oddelenie  správy majetku

- majetok a inventarizácia, evidencia,

- projekty európskych fondov, nadácií,

- vystavovanie objednávok,

- povinné zverejňovanie objednávok a faktúr,

- evidencia SHR,

- verejné obstarávanie,

- slobodný prístup k informáciám,

- sťažnosti,

- zanedbanie povinnej školskej dochádzky,

- príprava kultúrnych a spoločenských podujatí,

- voľby,

- styk s orgánmi štátnej správy na zverenom úseku,

- iné činnosti podľa pokynov starostky obce.

 

Oddelenie  všeobecnej  správy

- evidencia obyvateľstva,

- register adries,

- prenesený výkon štátnej správy na úseku REGOB,

- správa miestnych daní a poplatkov,

- vymáhanie pohľadávok a nedoplatkov,

- pokladňa,

- miestny rozhlas,

- správne konanie na úseku všeobecnej správy,

- sčítavanie obyvateľov,

- voľby,

- vydávanie potvrdení,

- pohrebiská – evidencia,

- evidencia podnikateľov,

- styk s orgánmi štátnej správy na zverenom úseku,

- iné činnosti podľa pokynov starostky obce.

 

Stavebný úrad

- územné plánovanie a výstavba

- ohlásenie drobných stavieb,

- dodatočné povoľovanie stavieb,

- kolaudačné konania stavieb, pozemných komunikácii a dopravy,

- vyvlastňovanie,

- ochrany prírody a krajiny,

- ochrany vodného hospodárstva – používanie povrchových vôd, zásobovanie pitnou vodou,

  povoľovanie odberu povrchových a podzemných vôd.

- styk s orgánmi štátnej správy na zverenom úseku,

- iné činnosti podľa pokynov starostky obce.

 

Sekretariát  

- administratívne práce,

- sociálne služby – úsek opatrovateľskej služby,

- administratíva a archivácia v rámci dohôd s ÚPSVaR,

- vedenie agendy obecného zastupiteľstva,

- hmotná núdza – žiadosti,

- povinné zverejňovanie zmlúv

- zabezpečovanie zákona o ochrane osobných údajov,

- odpadové hospodárstvo,

- doprava – odberateľské faktúry,

- styk s orgánmi štátnej správy na zverenom úseku,

- iné činnosti podľa pokynov starostky obce.

 

Administratívne oddelenie

- registratúra,

- overovanie listín a podpisov,

- civilná ochrana – dokumentácia,

- inventarizácia skladu CO,

- požiarna ochrana – dokumentácia,

- správa hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,

- grafická evidencia hrobových miest,

- evidencia priestupkov a súdnych rozhodnutí,

- obecná knižnica,

- evidencia kníh,

- príjem a výdaj kníh,

- revízia knižného fondu,

- kultúrne a spoločenské  podujatia – archív,

- obecná osvetová činnosť,

- zabezpečovanie upratovania priestorov obecného úradu, kultúrneho domu,

- styk s orgánmi štátnej správy na zverenom úseku,

- iné činnosti podľa pokynov starostky obce.

 

Technický úsek

- správa, údržba a priebežné opravy budov vo vlastníctve OcÚ,

- údržba zelene a priestranstiev,

- údržba verejného osvetlenia,

- údržba obecného rozhlasu,

- kúrenie,

- zimná údržba prístupových ciest a areálu,

- investičná činnosť a zásobovanie,

- osobná a aktívna účasť a pomoc pri organizovaní podujatí obce podľa pokynov organizátorov, starostky obce.

 

Koordinácia aktivačnej činnosti

- koordinácia prác aktivačných pracovníkov,

- údržba verejných priestranstiev,

- prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

- osobná a aktívna účasť a pomoc pri organizovaní podujatí obce podľa pokynov organizátorov, starostky obce.

 

Autodoprava

- zabezpečovanie služieb obyvateľstvu nákladnou autodopravou,

- obsluha a údržba V3S, bagra, traktora a osobného auta,

- údržba miestnych komunikácií,

- osobná a aktívna účasť a pomoc pri organizovaní podujatí obce podľa pokynov organizátorov, starostky obce.

 

Chránená dielňa

- údržba zelene a verejných priestranstiev,

- osobná a aktívna účasť a pomoc pri organizovaní podujatí obce podľa pokynov organizátorov, starostky obce.

 

Zamestnanci na základe dohody s ÚPSVaR

- údržba a priebežné opravy budov vo vlastníctve OcÚ,

- údržba zelene a verejných priestranstiev,

- údržba miestnych komunikácií,

- zimná údržba prístupových ciest a areálu,

- investičná činnosť,

- osobná a aktívna účasť a pomoc pri organizovaní podujatí obce podľa pokynov                         

  organizátorov, starostu obce.

 

Článok 9

Úradné hodiny

Pondelok        : 7.30 – 12.00 hod,  13.00 – 15.00 hod

Utorok           : 7.30 – 12.00 hod,  13.00 – 15.00 hod

Streda            : 7.30 – 12.00 hod,  13.00 – 17.00 hod

Štvrtok           : nestránkový deň

Piatok             : 7.30 – 12.00 hod

 

 

ČASŤ  TRETIA

POSTAVENIE VOLENÝCH ORGÁNOV

VO VZŤAHU K OBECNÉMU ÚRADU

 

Článok 10

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Slovinky a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb.   

 

 

Článok 11

Starostka obce

1. Starostka obce je predstaviteľ  obce a najvyšší výkonný orgán  obce,  je štatutárnym orgánom  v majetkovoprávnych vzťahoch obce,

v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

2. Rozhoduje vo všetkých veciach správy , ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom obce  vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 

3. Navrhuje zmeny organizácie s vymedzením vzájomných  horizontálnych a vertikálnych väzieb medzi nimi a  zodpovednostných vzťahov.

4. Riadi a organizuje prácu obecného úradu tak, aby bolo zabezpečené efektívne plnenie jeho úloh.

5.  Určuje organizáciu obecného úradu, jeho  zmeny  a doplnky.

6.  Stanovuje počet zamestnancov obce.

 

Článok 12

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Plní smerom k obci kontrolné  úlohy  v zmysle  § 18   zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ

OSTATNÉ ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY OBCE

 A ICH VZŤAH K VOLENÝM ORGÁNOM

 

Článok 13

Základná  škola, vrátane školského klubu

1. Základná  škola v Slovinkách je rozpočtová organizácia Obce Slovinky. Základná škola má právnu subjektivitu.

2. Základná škola plní nasledovné úlohy :

 •   zvyšovať úroveň učebného procesu a zlepšovať výchovne – vzdelávacie výsledky,
 •   rozvíjať mravné a občianske hodnoty žiakov,
 •   zabezpečovať aktívnu ochranu pred sociálnymi a patologickými javmi.
 •   dopĺňa rodinnú výchovu o výchovnú a vzdelávaciu činnosť,
 •   zameriava sa na všestranný rozvoj osobnosti žiaka na jeho sociálny, emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

3. Obecné zastupiteľstvo

 •   schvaľuje zriaďovaciu listinu základnej školy,
 •   schvaľuje rozpočet základnej školy a školského klubu.
 •   schvaľuje rozpočtové opatrenia základnej školy.

 

Článok 14

Materská   škola

1. Materská škola v Slovinkách  je organizačným útvarom Obce Slovinky. Materská škola nemá právnu subjektivitu.

2. Materská škola plní nasledovné úlohy :

 • uľahčuje dieťaťu plynulú adaptáciu na plynulý prechod do základnej školy,
 • podporuje vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
 • rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa vo   všetkých oblastiach,
 • naučiť dieťa  kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť,
 • rozvíjať mravné a občianske hodnoty dieťaťa,
 • dopĺňa rodinnú výchovu o výchovnú a vzdelávaciu činnosť,
 • zameriava sa na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa na jeho sociálny, emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

3.  Obecné zastupiteľstvo

 • schvaľuje zriaďovaciu listinu a ostatné potrebné predpisy zariadenia,
 • schvaľuje rozpočet materskej školy.

 

4.  Starostka obce

 • riadi, poskytuje súčinnosť, usmerňuje a kontroluje činnosť riaditeľky a jej cestou ostatných zamestnancov, aby bol zaistený bezporuchový a efektívny chod materskej školy.

 

Článok 15

Školská jedáleň

1. Školská jedáleň v Slovinkách je organizačným útvarom Obce Slovinky. Školská jedáleň nemá právnu subjektivitu.

2. Školská jedáleň zabezpečuje úlohy v oblasti poskytovania stravovania pre žiakov materskej školy, základnej školy, pre ich  zamestnancov a iných stravníkov.

K splneniu tejto úlohy školská jedáleň najmä :

 • vykonáva prieskum trhu pri zaobstarávaní surovín na prípravu jedál,
 • pripravuje jedlá podľa stanovených predpisov a noriem,
 • zaisťuje dodržiavanie hygienických predpisov pri príprave a podávaní jedál,
 • zabezpečuje kultúrne stravovanie detí a žiakov.

3.  Obecné zastupiteľstvo

 • schvaľuje zriaďovaciu listinu a ostatné potrebné predpisy zariadenia,
 • schvaľuje rozpočet školskej jedálne.

4.  Starosta obce

 • riadi, poskytuje súčinnosť, usmerňuje a kontroluje činnosť vedúcej kuchyne a jej cestou ostatných zamestnancov, aby bol zaistený bezporuchový a efektívny chod zariadenia.

 

ČASŤ PIATA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Starostka obce zodpovedá za oboznámenie zamestnancov s týmto Organizačným poriadkom najneskôr do 20 dní odo dňa nadobudnutia jeho

účinnosti a u zamestnancov, ktorí nastupujú do zamestnania v deň nástupu do zamestnania. Zamestnanci sú zároveň povinní  dodržiavať tento

organizačný poriadok.

2. Zamestnanci sa oboznamujú aj s prípadnými zmenami ako aj s doplnkami Organizačného poriadku, o čom sa vedie písomná evidencia.

3. Zamestnanci obce musia potvrdiť písomne oboznámenie sa s týmto Organizačným poriadkom. Doklady o tom sa zakladajú do osobných spisov

zamestnancov.

4. Organizačný poriadok je k dispozícii zamestnancom obce u starostky obce.

5. Akékoľvek zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov. Zmeny a doplnky

Organizačného poriadku vydáva starostka obce

6. Tento Organizačný poriadok vydala v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení starostka obce dňa 31.12.2020

7. Týmto Organizačným poriadkom sa ruší predchádzajúci Organizačný poriadok Obecného úradu v Slovinkách , vydaný dňa 30.16.2016 .

8. Tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Slovinkách nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.

9. Súčasťou tohto organizačného poriadku je Personálne obsadenie funkcií a zložiek  obecného úradu v Slovinkách ako príloha č. 1, Organizačná

štruktúra obecného úradu v Slovinkách ako príloha č. 2

 

 

 

 

V Slovinkách, dňa 31.12.2020                                                                                                                                   Bc.  Gabriela Kopnická

                                                                                                                                                                                            starostka obce

 

 

 

 

                                                             Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku obecného úradu v Slovinkách

                             PERSONÁLNE OBSADENIE FUNKCIE A ZLOŽIEK OBECNÉHO ÚRADU

 

Starostka obce:                                                                                                                              Kopnická Gabriela,  Bc. 

 

Zástupca starostky:                                                                                                                       Mnich Jozef, Bc.       

                 

Hlavná kontrolórka obce:                                                                                                              Judr. ing. Kandrik Stanislav,  LL.M

 

Organizačné útvary obecného úradu:

Finančné oddelenie :                                                                                                                     Krajňáková Anna, Ing.

 

Oddelenie  správy majetku :                                                                                                        Marschallová Lucia, Mgr.

 

Oddelenie  všeobecnej  správy :                                                                                                 Lenártová Viera

 

Stavebný úrad:                                                                                                                              Gonda Matúš, Ing.

 

Sekretariát :                                                                                                                                   Pačanová Darina

 

Administratívne oddelenie :                                                                                                        Frycová Lucia

 

Technický úsek:                                                                                                                            Šablatúra Patrik

 

                                                                                          Uličný Ján

                                                                                 

                                                                                                                                                         Petruňa Michal

 

                                                                                                                                                         Tulej Dušan

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          Žiga Bohuš

 

Koordinácia aktivačnej činnosti:                                                                                               Šablatúra Patrik                                 

 

Autodoprava:                                                                                                                                Šablatúra Patrik

 

Chránená dielňa                                                                                                                        

 

Zamestnanci na základe dohody s ÚPSVaR

 

Materská škola – riaditeľka:                                                                                                     Lučanská Eva, Mgr.

 

Školská jedáleň – vedúca:                                                                                                        Rybárová Anna

 

Základná škola – riaditeľka:                                                                                                      Rybárová Anna, Mgr.

 

Školský klub:                                                                                                                               Susová Lívia