A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Rok 2017

Názov projektu

Zberný dvor Slovinky

Výzva:  OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky.

Cieľom projektu je zvýšiť počet MRK domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam na bývanie a počet pracovných miest pre MRK, prostredníctvom naplnenia merateľných ukazovateľov:
1.      P0883 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora – 207 osôb
2.      P0263 – Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk  – 40 osôb
3.      P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach - 1 pracovné miesto
Predmetom projektu je vybudovanie moderného zberného dvora, jedného stojiska a obstaranie dopravnej techniky potrebnej na manipuláciu s odpadom, čo je vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP ĽZ   v rámci špecifického cieľa  6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, aktivita A. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu.
Stojisko je umiestnené v bezprostrednej blízkosti obydlí MRK, kde je koncentrácia MRK viac ako 80% z celkového počtu obyvateľov a kde sa nachádzajú viac ako 3 obydlia MRK.
Zberný dvor je lokalizovaný na voľnom obecnom pozemku na okraji obce.

Požadovaná suma 221 937,44 €

Spolufinancovanie:  11 680,92 €

Stav: podaná