Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Oddelenie všeobecnej správy

  • Odborný zamestnanec: Marschallová Lucia, Mgr.
  • tel. kontakt: 053/4470294
  • mailový kontakt: lucia.marschallova@obecslovinky.sk

- zabezpečuje  v plnom rozsahu  v zmysle  právnych  predpisov správu miestnych daní a poplatkov  v súlade s platnou právnou úpravou a všeobecne

záväznými naradeniami obce

- zadávanie priznaní: TKO osoby, TKO zamestnanci, štvordaň – daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za

ubytovanie, daň za predajné automaty. 

- vytváranie priznaní: TKO osoby, TKO zamestnanci, štvordaň, spracovanie priznaní, vytvorenie rozhodnutí

- výrub daní a poplatkov, schválenie výrubov zodpovednou osobou z úradu obce, tlač výrubov, odoslanie (zaradenie do spisov), evidencia termínov

odoslania, spracovanie doručeniek, právoplatnosť rozhodnutí

- vykonáva všetky úkony správcu dane podľa platnej právnej úpravy

- koordinuje vyhľadávaciu  a kontrolnú činnosť za miestne dane a poplatky

- spracováva podklady, informácie a analýzy o plnení príjmov  na úseku miestnych daní a poplatkov

- spolupodieľa sa na tvorbe a aktualizácii všeobecne záväzných nariadení za jednotlivé druhy miestnych daní 

- vykonáva evidenciu  a registráciu daňových subjektov a ich vyhľadávanie

- vyhotovuje, spracováva a predkladá príslušným orgánom štatistické hlásenia o miestnych daniach

- vedie účtovnú evidenciu a rozúčtovanie miestnych daní, pripravuje podklady pre uzávierku pre príslušné oddelenia

- spracúva koncepcie, analýzy a komentáre za miestne dane

- pripravuje, spracováva a  predkladá návrh rozpočtu na úseku miestnych daní

- vedie samostatný archív jednotlivých miestnych daní

- vyhotovuje, spracováva a predkladá príslušným orgánom štatistické hlásenia o miestnom poplatku

- zabezpečuje v plnom rozsahu v súlade s platnou právnou úpravou vymáhanie nedoplatkov vzniknutých na miestnych daniach a miestnom poplatku a

peňažné plnenie uložené rozhodnutím všetkými spôsobmi vykonávania daňovej exekúcie,

- realizuje všetky efektívne a právne nástroje zabezpečenia daňových a poplatkových nárokov obce,

- zabezpečuje súčinnosť s tretími osobami v zmysle platnej právnej úpravy,

- priebežne sleduje, eviduje a následne prihlasuje daňové pohľadávky v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní a v likvidácii,

- pripravuje podklady pre mimosúdne vysporiadania pohľadávok na úseku miestnych daní a poplatkov

- pripravuje podklady pre daňové exekučné konanie

- realizuje v plnom rozsahu jednotlivé druhy a formy daňového exekučného konania,

- predkladá štatistické hlásenie o vymožených nedoplatkoch v členení podľa druhu miestnych daní a miestnom poplatku, predkladá výkaz o dani

z nehnuteľností.

Základné evidencie

- podnikateľská činnosť – vydáva záväzné stanovisko obce – k podnikateľskej činnosti obce, predajného času, výherné hracie automaty – vydáva

rozhodnutie.

- kultúra – príprava kultúrnych podujatí.

- miestny rozhlas – hlásenie oznamov reklamného, obchodného charakteru, oznamov obce, srdečných blahoželaní, smútočných oznámení, ostatných

oznamov.

- informatívny náhľad do katastra.

-základné právne poradenstvo pre občanov.

- styk s verejnosťou.

- výkon iných činnosti podľa pokynov starostky obce.

 

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Vasil, Bazil, Elizej, Kvintilián, Kvintín, Kvintus, Herta, Kvinta, Kvintiliána

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Daždivý jún celé leto pokazí.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk