A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Rok 2017

Názov projektu

Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ v Slovinkách

 

Výzva: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zameranie predloženého projektu:  Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity - Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ, ktorá je vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity OP KŽP - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Predmetom hlavnej aktivity je realizácia energetických opatrení vyplývajúcich z energetického hodnotenia budovy týkajúcich sa zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií budovy. 

Projekt rieši zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie strechy, výmenu otvorových výplní, výmenu zdroja tepla - inštaláciu tepelného čerpadla, rekuperáciu,  ochranu budovy bleskozvodom, fotovoltaiku a výmenu existujúcich svietidiel za nové úsporné LED osvetlenie.

Významným prvkom projektu je rekonštrukcia bezbariérového vstupu do budovy a výrazné zlepšenie jej environmentálnych ukazovateľov.

Projektom sa docieli zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách o 148,96 MWh/rok a odhadované ročné znížené emisií skleníkových plynov o 38,73 t ekviv. CO2.

Požadovaná suma:  268 435,30 €

Spolufinancovanie:  14 128,17 €

Stav: schválená