A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

Komisia ekonomická, správy obecného majetku, 


Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. X/68/2018 na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 29.11.201o zriadilo Komisiu ekonomickú, správy obecného majetku a určilo náplň práce komisie.

 

Členovia komisie z radov poslancov:

predseda:                 Patrik Stajsko Bc.

člen:                          Jana Bencková, Ing.


členovia komisie z radov občanov:

člen:                           Petronela Ďurčiová, Ing.

člen:                           Adriána Slovinská, Ing.

člen:                           Simona Slovinská, Mgr.

 

 

 

 

Komisia v rámci svojej činnosti najmä:

1. prerokováva

   -  návrh rozpočtu obce,

   -  záverečný účet obce,

   -  rozdelenie hospodárskeho výsledku obce,

   -  použitie mimorozpočtových peňažných fondov (rezervný fond a ostatné)

   -  prijatie úveru, resp. pôžičke obce Slovinky,

   -  prijatie darov,

   -  zriadenie záložného práva k majetku obce,

   -  združovanie finančných prostriedkov obce,

2. posudzuje rozpočtové požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec, vrátane

    rozpočtových požiadaviek organizácií zriadených obcou a zaujíma k nim stanovisko,

3. vyjadruje sa k

   -  žiadostiam o finančné príspevky podľa všeobecne záväzného nariadenia obce

      o poskytovaní finančných dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu

      obce právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce Slovinky

   -  osobitne k všeobecne záväzným nariadeniam obce, resp. iným materiálom

      s dopadom na rozpočet obce

4. kontroluje

   -  využívanie majetku obce a navrhuje opatrenia

5. navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľností, daň za

    užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

    a pod.

6. predkladá návrhy na lepšie využitie obecného majetku a zvereného majetku obcí

7. vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť

      v budúcnosti efektívne fungovanie obce s reálnym príjmom do rozpočtu

8. spolupracuje s obcou pri príprave strategických materiálov obce, týkajúcich sa

      smerovania a rozvoja obce

9. spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.