A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

                                           

MVSROP LZ       eu kc

 

Názov projektu: Komunitné centrum v obci Slovinky

 

Trvanie projektu: 02/2020 – 12/2021

Nenávratný finančný príspevok: 244 625,00 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Slovinky

 

Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre vybudovaním nového, bezbariérového komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestory

Opis projektu: Vybudované komunitné centrum bude na lokálnej úrovni účinne poskytovať komplexné komunitné služby podľa špecifických potrieb cieľových skupín. Komunitné centrum pokryje potreby obce pre prácu s marginalizovanými skupinami a poskytne nové možnosti, ktoré pomôžu odstraňovať nedostatky v komunitnej činnosti a umožnia rozvoj celkového života v obci.

 

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom výstavby komunitného centra v obci Slovinky zabezpečiť poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných služieb a ich prostredníctvom prispievať k sociálnej integrácii sociálne vylúčených osôb, najmä marginalizovanej rómskej komunity.

 

Výsledky projektu: Vybudované komunitné centrum prispeje k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni a zároveň sprístupní také možnosti, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám nepomôžu plne sa zapojiť do sociálneho a kultúrneho života v celej spoločnosti.

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.ludskezdroje.gov.sk  |  www.minv.sk  |  www.obecslovinky.sk