Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Sadzobník správnych poplatkov

Výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov.

I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .............................................................................................................................................................................................................................. 2 EUR
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku .............................................................................................................................................................................................................................. 2 EUR
v cudzom jazyku ................................................................................................................................................................................................. 3 EUR
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike .............. ...................................................................................................................................................................... 9,50 EUR

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámky

1. Poplatok podľa písmen a) a n) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Položka 3

1. Osvedčenie
  a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ...................................................................................................................... 2 EUR
  b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis .......................................................................... 5 EUR
  c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) ................................................... 10 EUR
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov .................................................... 2 EUR

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Poznámka

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)................................................................................................................................................................................................................... 5 EUR

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákona 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ................................. 16,50 EUR

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

I. PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný .................................................................................................................................................................................................... 1,50 EUR
b) mesačný ......................................................................................................................................................................................................... 3 EUR
c) ročný ............................................................................................................................................................................................................... 7 EUR
d) trojročný ....................................................................................................................................................................................................... 17 EUR

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

II. STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
  1. pre fyzickú osobu ....................................................................................................................................................................................... 40 EUR
  2. pre právnickú osobu ................................................................................................................................................................................ 100 EUR
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ............................................................................................................. 20 EUR

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámka

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
  1. na stavbu rodinného domu ....................................................................................................................................................................... 50 EUR
  2. na stavbu bytového domu ....................................................................................................................................................................... 200 EUR
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ................................................................................................................................................. 25 EUR
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..................................................................................................................................................... 50 EUR
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ............................................................................................................................ 35 EUR
  2. bytových domov ....................................................................................................................................................................................... 100 EUR
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................................................................................................................. 30 EUR
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...................................................................................................................................... 30 EUR
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,.malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ........................................................... 30 EUR
  4. na spevnené plochy a parkoviská ............................................................................................................................................................. 30 EUR
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad.letné kuchyne, bazény, sklady ............................................................. 30 EUR
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................................................................................................................. 50 EUR
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...................................................................................................................................... 50 EUR
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,.malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ........................................................... 50 EUR
  4. na spevnené plochy a parkoviská ............................................................................................................................................................. 50 EUR
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady................................................................................................................ 50 EUR
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ................................................... 20 EUR
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 EUR vrátane ............................................................................................................................................. 100 EUR
nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane .................................................................................................................................................... 200 EUR
nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane .................................................................................................................................................. 400 EUR
nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane ............................................................................................................................................... 600 EUR
nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane .......................................................................................................................................... 800 EUR
nad 10 000 000 EUR ................................................................................................................................................................................... 1 000 EUR
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ................................. 50 EUR
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ................................................................. 60 EUR
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .................................................................................150 EUR

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok (písmena a) a b))
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
  1. pre právnickú osobu ................................................................................................................................................................................ 100 EUR
  2. fyzickú osobu ............................................................................................................................................................................................. 30 EUR
b) Žiadosť o zmenu doby trvania
  1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ................................................................... 60 EUR
  2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia.ako 20 m2 .................................................................................. 150 EUR
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
  1. právnickú osobu ......................................................................................................................................................................................... 50 EUR
  2. fyzickú osobu ............................................................................................................................................................................................. 20 EUR
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ..................................................................... 30 EUR
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
  1. právnickú osobu ......................................................................................................................................................................................... 30 EUR
  2. fyzickú osobu ............................................................................................................................................................................................. 10 EUR
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ...... 80 EUR
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby .................................................................. 10 EUR
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ......................................................................................................... 30 EUR
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ...................................................................................................................................... 10 EUR

Oslobodenie

1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ...............................................................................................trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie
  1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, podľa položky 60 ..................................................................... 30 EUR
  2. na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt)
    pre právnickú osobu ..................................................................................................................................................................................... 50 EUR
    fyzickú osobu ............................................................................................................................................................................................... 20 EUR
  3. terénnych úprav pre
    právnickú osobu ......................................................................................................................................................................................... 100 EUR
    fyzickú osobu ............................................................................................................................................................................................... 20 EUR
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ….................................................................................................................................................... 100 EUR
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .................................................................................................................................... 20 EUR

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
   1. rodinný dom .............................................................................................................................................................................................. 35 EUR
   2. bytový dom .............................................................................................................................................................................................. 120 EUR
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
   1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ................................................................................................................................................ 25 EUR
   2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .................................................................................................................................................... 50 EUR
c) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ............................................................................................................................ 25 EUR
  2. bytových domov ......................................................................................................................................................................................... 50 EUR
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................................................................................................................. 20 EUR
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...................................................................................................................................... 20 EUR
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ........................................................... 20 EUR
  4. na spevnené plochy a parkoviská ............................................................................................................................................................. 20 EUR
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady.............................................................. 20 EUR
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................................................................................................................. 30 EUR
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...................................................................................................................................... 30 EUR
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ........................................................... 30 EUR
  4. na spevnené plochy a parkoviská ............................................................................................................................................................. 30 EUR
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .............................................................................................................. 30 EUR
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .............................................................................................................................. 20 EUR
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 EUR   vrátane.............................................................................................................................................................................................................. 60 EUR
  nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..................................................................................................................................................... 120 EUR
  nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ................................................................................................................................................... 250 EUR
  nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane..................................................................................................................................................400 EUR
  nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ........................................................................................................................................... 530 EUR
  nad 10 000 000 eur ...................................................................................................................................................................................... 660 EUR
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2 ............................................................................... 50 EUR

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby..
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

III. DOPRAVA

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie 25af)
c) miestnych komunikácií ............................................................................................................................................................................... 80 EUR

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií .............................................................................. 70 EUR
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií ......................................... 40 EUR

Položka 84

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na
cestu I., II. a III. triedy ....................................................................................................................................................................................... 75 EUR
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ............................................................................................... 40 EUR

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

V. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 140

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
  1. číselné lotérie ........................................................................................................................................................................................... 350 EUR
  2. okamžité lotérie ....................................................................................................................................................................................... 350 EUR
  3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ........................................................................................................................................ 1 500 EUR
  4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok ......................................................................................................... 350 EUR
  5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie ............................................................................................................ 350 EUR
  6. kurzové stávky ...................................................................................................................................................................................... 4 000 EUR
b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní ................................................................................................................................... 100 EUR
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri
  1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode .................................................................................................... 200 EUR
  2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode.............................................................................................. 800 EUR
d) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie ........................................................................................................................................................................................................................... 30 EUR
e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie ......................................................................................................................................................................................................................... 100 EUR

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie .............................................................................. 6,50 EUR
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka .......................................... 1,50 EU

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správcu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanie lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach , vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu 32a).............................................................................................................................................................................. 9,50 EU
b) Vydanie potvrdenia obcou 32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu 32aa) .................................................... 3 EUR
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ....................................................................................................... 1,50 EUR

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku SR.

Položka 144

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu 32a) ................................................................. 16,50 EUR
d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie ............................... 6,50 EUR
e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 32a)................................................................................................... 9,50 EUR
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania32a).......................................................................................................................................... 9,50 EUR
--------------------------------------
32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p)
  1. fyzická osoba ............................................................................................................................................................................................. 10 EUR
  2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ................. 100 EUR

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov 37)

Položka 161

Podanie žiadosti o povolenie , zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom 36p)
1. fyzická osoba ............................................................................................................................................................................................... 10 EUR
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiad.............................. 100 EUR

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.
--------------------------------------
36p) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Slovinky

Občan

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Dušan

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak v prvý majový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou bohatej úrody.

Pranostika na akt.deň

Na sv. Filipa tráva už rozkvitá.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk