Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Finančné oddelenie

  • Odborný zamestnanec: Molčanová Katarína, Ing.
  • tel. kontakt: 053/4472217
  • mailový kontakt: 

- zodpovedá za ekonomiku, financie  obce a koordinuje všetky úlohy s tým spojené, 

- zodpovedá za výkon komplexného účtovníctva obce, zostavenie účtovných výkazov a účtovných závierok,

- priebežne sleduje plnenie pohľadávok a záväzkov obce vo svojej pôsobnosti,

- zabezpečuje hotovostný platobný styk, vedenie pokladne,

- zabezpečuje prípravu podkladov pre tvorbu rozpočtu obce a participuje pri tvorbe projekcie splátkových plánov,

- zodpovedá za zostavenie rozpočtu obce, analyzuje, reguluje a hodnotí finančné hospodárenie obce,

- zabezpečuje spracovanie podkladov k návrhu rozpočtu a tiež k stavu čerpania rozpočtu obce,

- v  prípade potreby zmien rozpočtu obce v priebehu roka odporúča a navrhuje operatívne úpravy,

- priebežným spôsobom vedie evidenciu čerpania rozpočtu podľa jednotlivých položiek v príslušnom kalendárnom roku,

- pripravuje podklady na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie obce,

- zabezpečuje prípravu a spracovanie stanovísk týkajúce sa odbornej problematiky financovania konkrétnych aktivít,

- realizuje a zodpovedá za spracovanie finančných rozborov a analýz ako podkladu na oblasť strategického plánovania a rozhodovania,

- zabezpečuje spracovanie návrhov na kapitálové investície, rozvojové programy, konkrétne projekty,

- pripravuje a realizuje koncepčné a analytické činnosti a prípravu podkladov na rozhodovanie o ekonomických a finančných otázkach obce,

- navrhuje postupy a stratégie na dosiahnutie finančných cieľov a súladu krátkodobých a dlhodobých rozvojových zámerov,

- zabezpečuje evidenciu faktúr, 

- kontroluje kompletnosť všetkých obsahových náležitostí jednotlivých faktúr,

- pripravuje a koordinuje podklady a zodpovedá za zostavenie záverečného účtu obce,

- zodpovedá za prípravu podkladov pre vypracovanie audítorských a ratingových hodnotení obce  podľa osobitných právnych predpisov,

- zabezpečuje a koordinuje prípravu podkladov pre audity, ratingové hodnotenia,

- zabezpečuje finančné operácie medzi obcou a rozpočtovými organizáciami ,

- zabezpečuje finančné vzťahy medzi obcou rozpočtovými organizáciami obce,

- zabezpečuje bezhotovostný platobný styk, úhradu záväzkov,

- zabezpečuje styk s bankami a peňažnými ústavmi a reaguje na špecifické požiadavky bánk – doplnenie špecifických podmienok úverových

a ostatných zmlúv,

- spracovanie  prehľadu a porovnanie ponúk bankových služieb, 

- sledovanie a evidencia mesačných stavov úverov s väzbou na účtovné stavy a bankou potvrdené výpisy z účtov,

- kontrolu včasnosti a správnosti zrealizovaných splátok,

- zabezpečuje a koordinuje aktualizáciu splátkových plánov,

- zabezpečuje inventarizáciu úverových účtov,

- činnosti súvisiace so zabezpečovaním a splácaním úverov obce,

- zabezpečuje činnosti súvisiace so vznikom, zmenou a ukončením pracovného pomeru v podmienkach obce v súlade so Zákonníkom práce a zákonmi

o výkone prác vo verejnom záujme,

- odborne posudzuje platové zatriedenie zamestnancov obce,

- zodpovedá za správnosť zaradenia zamestnanca,

- zabezpečuje úkony spojené s  dôchodkovým konaním ( aj na základe požiadania zamestnancov),

- vedie a archivuje personálne spisy zamestnancov obce a zodpovedá za ich úplnosť a kompletnosť,

- vedie evidenciu zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou,

- metodicky usmerňuje zamestnancov obce   pri vybavovaní personálnych záležitostí,

- zabezpečuje spracovanie prehľadov o dochádzke, výkazov a štatistík v personálnej oblasti v súvislosti s evidenciou dochádzky,

- zabezpečuje kontakt a styk s ostatnými subjektami na úseku vybavovania personálnej agendy,

- zabezpečuje komplexnú administratívnu agendu so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a úradom práce a daňovým úradom(odhlášky,

prihlášky, ostatné žiadosti ....),

- zabezpečuje tvorbu, čerpanie a vyúčtovania sociálneho fondu pre zamestnancov,

- zabezpečuje vyplácanie prídavkov na deti – záškoláci a dávky v hmotnej núdzi ako osobitný platiteľ,

- zabezpečuje podklady pre spracovanie štatistických údajov  na úseku základných škôl,

- spracováva štatistických výkazy  na úseku základných škôl,

- poskytuje odbornú a poradenskú činnosť zariadeniam školského stravovania vo svojej pôsobnosti,

- kontroluje maximálnu hospodárnosť a dodržiavanie záväzných limitov schválených rozpočtom obce na príslušný rok a zdrojov zo štátneho rozpočtu na

príslušný rok,

- kontakt s KŠU, vyúčtovanie vzdelávacích a kultúrnych poukazov, 

- usmerňuje materiálno - technické zabezpečovanie chodu jednotlivých pracovísk  úradu,

- priebežne sleduje aktuálny právny vývoj v oblasti miestnej samosprávy  a zabezpečuje presun informácií ku kompetentným zamestnancom

a funkcionárom obce,

- podieľa sa na spracovaní interných predpisov obce v rámci svojej pôsobnosti,

- zabezpečuje odborné podklady, judikatúru a odbornú literatúru ako podklady pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení obce a vnútro organizačných

predpisov obce,

- zastupuje obec pred štátnymi orgánmi, verejnými subjektami a ostatnými fyzickými a právnickými osobami vo svojej pôsobnosti,

- zabezpečuje finančné vzťahy so štátnymi orgánmi, štátnym rozpočtom a inými finančnými a daňovými inštitúciami,

- pripravuje podklady a materiály pre spracovanie koncepcií v oblasti existencie a fungovania rozpočtových a príspevkových spoločností obce

a obchodných spoločností s majetkovou účasťou obce,

- spolupracuje v procese tvorby a realizácie združení právnických osôb s účasťou obce ( neziskové organizácie, nadácie , .... ),

- podieľa sa na spracovaní návrhu rozpočtu v nadväznosti na zákony o rozpočtových pravidlách a na úprave rozpočtu v priebehu roka,

- priebežne a systematicky kontroluje výstupy z účtovníctva v oblasti čerpania príjmov a výdavkov rozpočtu,

- zabezpečuje finančné usporiadanie hospodárenia obce za bežný rok, finančne usporiada fondy obce vrátane vzťahov so štátnym rozpočtom,

-   zabezpečuje správu všetkých účtov obce,  zisťuje na nich stavy, kontroluje obraty,

-    spracováva záväzky obce,

- sleduje účelovosť čerpania a použitie prostriedkov poskytnutých zo ŠR SR a mimorozpočtových prostriedkov (vrátane prevodov v rámci jednotlivých

účtov, FRB RF a depozit),

- vyhotovuje podklady k zaúčtovaniu zmien v predpisoch podľa uzatvárania nových nájomných zmlúv, dodatkov, prípadne ich zrušenia,

-  vyhotovuje záverečný účet obce,

- zabezpečuje spracovávanie predpísaných účtovných a štatistických výkazov podľa platnej právnej úpravy,

- zabezpečuje koordináciu a priebežné riešenie metodických problémov za oblasť účtovníctva a výkazníctva na úrovni audítora obce, prípadne iných

subjektov,

- zabezpečuje komplexné zúčtovanie rozpočtových príjmov podľa príslušných dokladov s dodržiavaním platnej rozpočtovej klasifikácie,

- zabezpečuje spracovanie podkladov pre  oblasť výkazníctva v súlade s platnou právnou úpravou a metodickými pokynmi príslušných orgánov,

- zabezpečuje aktualizáciu obehu účtovných dokladov, tvorba vnútroorganizačných smerníc za oblasť účtovníctva,

- zabezpečuje účtovanie o všetkých príjmoch a výdavkoch na bankových účtoch, vrátane zisťovania neidentifikovateľných platieb a účtovanie opravných

dokladov,

- kontrola všetkých predložených dokladov v súlade s právnymi predpismi na úseku finančnej kontroly, účtovníctva,

- zabezpečuje a vykonáva účtovanie investičných faktúr,

- vykonáva kontrolu prvotných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve a osobitných predpisov,

- spracovanie podkladov pre daňové priznanie obce podľa osobitných predpisov,

- zabezpečuje prípravu na archiváciu účtovných dokladov,

- zabezpečuje prípravu volieb vo svojej pôsobnosti,

- zabezpečuje vyúčtovanie volieb,

- zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vo svojej pôsobnosti,

- vo svojej pôsobnosti vypracováva podklady a materiály na rokovanie príslušných orgánov obce,

- pripravuje podklady na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie obce,

- zabezpečuje spracovávanie štatistických výkazov pre potreby Štatistického úradu mimo predpísaných výkazov – Trexima

- výkon iných činnosti podľa pokynov starostky obce.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk