Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Slobodný prístup k informáciám

Vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V roku 2000 prijala Slovenská republika zákon, ktorým sa uplatňuje ústavné právo na informácie, upravené v článku 26 Ústavy Slovenskej republiky.  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) prijatý pod číslom 211/2000 Z. z. nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2001.  Ustanovenia uvedeného zákona ukladajú povinnosť sprístupňovať informácie nielen štátnym orgánom, obciam, právnickým a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu ich rozhodovacej činnosti, ale aj právnickým osobám zriadeným zákonom a právnickým osobám zriadeným štátnym orgánom alebo obcou podľa osobitného zákona, či nimi založeným právnickým osobám. Otvorenosť okruhu povinných osôb podčiarkuje aj znenie § 2 ods. 4 ktorý uvádza, že osobitný zákon môže uložiť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej alebo fyzickej osobe.

Ďalej zákon o slobode informácií vo svojich ustanoveniach vymedzuje, ktoré informácie majú uvedené povinné osoby povinnosť zverejňovať. V súlade s uvedeným sú to pre Obec Slovinky tieto povinnosti:
  1. spôsob zriadenia  povinnej osoby, jej  právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
  2. miesto,  čas   a  spôsob,  akým   možno  získavať  informácie; informácie  o tom,  kde  možno  podať žiadosť,  návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
  3. miesto,   lehota  a  spôsob  podania   opravného  prostriedku a možnosti  súdneho  preskúmania  rozhodnutia  povinnej  osoby vrátane  výslovného  uvedenia  požiadaviek,  ktoré  musia  byť splnené,
  4. postup,  ktorý musí  povinná osoba  dodržiavať pri  vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
  5. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa  ktorých  povinná  osoba  koná  a  rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti  fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
  6. sadzobník správnych  poplatkov, ktoré povinná  osoba vyberá za  správne  úkony,  a   sadzobník  úhrad  za  sprístupňovanie informácií.

Okrem uvedených informácií, ktoré má obec Slovinky povinnosť zverejniť spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, ako aj na verejne prístupnom mieste v jej sídle, môže sa ktokoľvek obrátiť so žiadosťou na obec Slovinky o sprístupnenie inej informácie a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu a obec je mu ju povinná sprístupniť za predpokladu, že ju má k dispozícii a nejde o prípady, kedy zákon o slobode informácií výslovne ukladá  povinnej osobe obmedziť prístup k informáciám (napr. v prípade utajovaných skutočností, ochrany obchodného tajomstva, informácií, dotýkajúcich sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby).

Žiadosť o poskytnutie informácie môžete využiť v prípade, ak požadujete sprístupniť informáciu, týkajúcu sa činnosti obce alebo inú informáciu, o ktorej si myslíte, že ňou obec disponuje. 

UPOZORNENIE:

Formulár na poskytnutie žiadosti o informácie neslúži na poskytovanie právnych usmernení, stanovísk a poskytovaniu informácií formou dotazníkov!

Žiadosti, ktorých obsahom je poskytnutie odborného stanoviska alebo výkladu právneho predpisu k problému konkrétnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby a ktoré majú charakter právnej rady obec Slovinky podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám nevybavuje.

Pri podaní žiadosti, spĺňajúcej charakter žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona o slobode informácií Vám môže pomôcť formulár žiadosti o poskytnutie informácie, ktorý pripravila obec Slovinky v Smernici č. 2/2013  o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach Obce Slovinky vydaná starostom obce. 

Smernica č. 2/2013  o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach Obce Slovinky vydaná starostom obce. 

Občan

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3
2
4
5 6 7
1
8
1
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Sviatok a výročie

Meniny má Etela

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.

Pranostika na akt.deň

Mráz na Petra stolovanie znamená dlhšej zimy trvanie.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk