Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Slobodný prístup k informáciám

Vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V roku 2000 prijala Slovenská republika zákon, ktorým sa uplatňuje ústavné právo na informácie, upravené v článku 26 Ústavy Slovenskej republiky.  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) prijatý pod číslom 211/2000 Z. z. nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2001.  Ustanovenia uvedeného zákona ukladajú povinnosť sprístupňovať informácie nielen štátnym orgánom, obciam, právnickým a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu ich rozhodovacej činnosti, ale aj právnickým osobám zriadeným zákonom a právnickým osobám zriadeným štátnym orgánom alebo obcou podľa osobitného zákona, či nimi založeným právnickým osobám. Otvorenosť okruhu povinných osôb podčiarkuje aj znenie § 2 ods. 4 ktorý uvádza, že osobitný zákon môže uložiť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej alebo fyzickej osobe.

Ďalej zákon o slobode informácií vo svojich ustanoveniach vymedzuje, ktoré informácie majú uvedené povinné osoby povinnosť zverejňovať. V súlade s uvedeným sú to pre Obec Slovinky tieto povinnosti:
  1. spôsob zriadenia  povinnej osoby, jej  právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
  2. miesto,  čas   a  spôsob,  akým   možno  získavať  informácie; informácie  o tom,  kde  možno  podať žiadosť,  návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
  3. miesto,   lehota  a  spôsob  podania   opravného  prostriedku a možnosti  súdneho  preskúmania  rozhodnutia  povinnej  osoby vrátane  výslovného  uvedenia  požiadaviek,  ktoré  musia  byť splnené,
  4. postup,  ktorý musí  povinná osoba  dodržiavať pri  vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
  5. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa  ktorých  povinná  osoba  koná  a  rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti  fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
  6. sadzobník správnych  poplatkov, ktoré povinná  osoba vyberá za  správne  úkony,  a   sadzobník  úhrad  za  sprístupňovanie informácií.

Okrem uvedených informácií, ktoré má obec Slovinky povinnosť zverejniť spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, ako aj na verejne prístupnom mieste v jej sídle, môže sa ktokoľvek obrátiť so žiadosťou na obec Slovinky o sprístupnenie inej informácie a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu a obec je mu ju povinná sprístupniť za predpokladu, že ju má k dispozícii a nejde o prípady, kedy zákon o slobode informácií výslovne ukladá  povinnej osobe obmedziť prístup k informáciám (napr. v prípade utajovaných skutočností, ochrany obchodného tajomstva, informácií, dotýkajúcich sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby).

Žiadosť o poskytnutie informácie môžete využiť v prípade, ak požadujete sprístupniť informáciu, týkajúcu sa činnosti obce alebo inú informáciu, o ktorej si myslíte, že ňou obec disponuje. 

UPOZORNENIE:

Formulár na poskytnutie žiadosti o informácie neslúži na poskytovanie právnych usmernení, stanovísk a poskytovaniu informácií formou dotazníkov!

Žiadosti, ktorých obsahom je poskytnutie odborného stanoviska alebo výkladu právneho predpisu k problému konkrétnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby a ktoré majú charakter právnej rady obec Slovinky podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám nevybavuje.

Pri podaní žiadosti, spĺňajúcej charakter žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona o slobode informácií Vám môže pomôcť formulár žiadosti o poskytnutie informácie, ktorý pripravila obec Slovinky v Smernici č. 2/2013  o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach Obce Slovinky vydaná starostom obce. 

Smernica č. 2/2013  o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach Obce Slovinky vydaná starostom obce. 

Občan

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Bianka, Blanka, Benon, Božetech, Alina, Božetecha

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Polnočný /severný/ vietor v júni ženie do krajiny zbožie .

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk