A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

 

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

1.) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE 

 

a)       SPÔSOB ZRIADENIA OBCE: Obec SLOVINKY bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990

 

b)       PRÁVOMOCI A  KOMPETENCIE OBCE: Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

     - Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)

     - Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

       predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)

     - platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

     - všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej

       pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

 

2.)  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE

obec-24/samosprava/organizacna-struktura-obce/

 

Orgánmi obce SLOVINKY sú :

 

STAROSTA OBCE

Starostka obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

obec-24/samosprava/starostka-obce/

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Obecné zastupiteľstvo obce  Slovinky  je zastupiteľský zbor obce zložený zo siedmych poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

obec-24/samosprava/obecne-zastupitelstvo/poslanci/

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

-   Komisia ekonomická, správy obecného majetku,  

-   Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby

     a územného  plánovania,

-    Komisia školstva, kultúry, športu  a cestovného ruchu,

-    Komisia ochrany verejného záujmu.  

obec-24/samosprava/obecne-zastupitelstvo/komisie-oz/

 

OBECNÝ ÚRAD V SLOVINKÁCH sa člení na nasledujúce oddelenia:

Finančné oddelenie

Oddelenie správy majetku

Oddelenie všeobecnej správy

Stavebný úrad

Sekretariát

Administratívne oddelenie

Technický úsek

Koordinácia aktivačnej činnosti

Autodoprava

Chránená dielňa

obec-24/samosprava/obecny-urad/

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má Hlavný kontrolór obce Slovinky, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

obec-24/samosprava/hlavny-kontrolor-obce/

 

3.) INFORMÁCIE O SPÔSOBE ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ (vrátane informácie o mieste,   lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby. )

 

Miesto, kde informácie možno získať:    Obecný úrad v Slovinkách

Čas:                                                                úradné hodiny Obecného úradu v Slovinkách

Spôsob získavania informácií:                  ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou

 

obcan/ako-vybavit/slobodny-pristup-k-informaciam/

  

4.) INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV, PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ A O POSTUPE POVINNEJ OSOBY PRI ICH VYBAVOVANÍ (vrátane lehôt) :

 

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

 

1/ poštou na adresu obce :     Obec Slovinky

                                                     Slovinky č.58

                                                     053 40

 

2/ osobne v podateľni Obecného úradu v Slovinkách v úradných hodinách.

 

            Obec Slovinky postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

obcan/ako-vybavit/postup-obce-slovinky-pri-vybavovani-ziadostinavrhov-a-inych-podani/

 

5.) INFORMÁCIE O  SPÔSOBE PODÁVANIA OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VOČI ROZHODNUTIAM OBCE.

         Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

 

1/ poštou na adresu obce: Obecný úrad, 053 40 Slovinky č.58

2/ v podateľni Obecného úradu v Slovinkách.

 obcan/ako-vybavit/informacie-o-sposobe-podavania-opravnych-prostriedkov-voci-rozhodnutiam-obce/

 

6. ) PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK PODĽA, KTORÝCH POVINNÁ OSOBA KONÁ A ROZHODUJE, ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K POVINNEJ OSOBE:

 dokumenty/prehlad-predpisov-pokynov-instrukcii-vykladovych-stanovisk/

 

7) SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV, KTORÉ POVINNÁ OSOBA VYBERÁ ZA SPRÁVNE ÚKONY A SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ:

         Právna úprava zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

obcan/sadzobnik-spravnych-poplatkov/

 

8) ZBIERKA ZÁKONOV SR

         Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento účel sa obciam zasiela jeden výtlačok alebo na žiadosť obce elektronická podoba každej vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh.

https://www.slov-lex.sk/ezz

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na sekretariáte Obecného úradu v Slovinkách.

 

9)VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

         Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadnuť v úradných hodinách na sekretariáte Obecného úradu v Slovinkách.

 dokumenty/vseobecne-zavazne-nariadenia-2/

 

10) NEHNUTEĽNOSTI A HNUTEĽNÉ VECI Z VLASTNÍCTVA OBCE, KTORÉ OBEC PREVIEDLA, ALEBO KTORÉ PREŠLI DO VLASTNÍCTVA FYZICKÝCH ALEBO PRÁVNICKÝCH OSÔB.

         Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, v jej vlastníctve ktoré táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).

Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami. Informácia podľa tohto bodu   sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby(§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).

 

11) INFORMÁCIE O PREDAJI MAJETKU OBCE:

         Právna úprava: § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

dokumenty/zamer-predaja-majetku-obce/

 

12) INFORMÁCIE O NÁJME MAJETKU OBCE:

         Právna úprava: § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

dokumenty/zamer-prenajmu-majetku-obce/

                      

13) TERMÍNY ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A NÁVRH PROGRAMU:

         Právna úprava: § 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

obec-24/samosprava/obecne-zastupitelstvo/zasadnutia-obecneho-zastupitelstva/

 

14) ZÁPISNICE Z VEREJNÝCH ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

         Právna úprava: § 5 ods. 2 písm. b) a 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(pozn.: v tomto bode obsiahnuť aj informácie uvedené v § 5 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

obec-24/samosprava/obecne-zastupitelstvo/uznesenia-a-zapisnice-z-rokovania-oz/

 

15) NÁVRHY VŠEOBECNE ZÁVAZNÝCH NARIADENÍ:

         Právna úprava: § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

obec-24/samosprava/obecne-zastupitelstvo/navrhy-vseobecne-zavaznych-nariadeni-obce-slovinky/

 

16) ÚDAJE O DOCHÁDZKE POSLANCOV NA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

         Právna úprava: § 5 ods. 2 písm. e) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(pozn.: t.j. prezenčné listiny; podľa § 5 ods. 2 písm. e) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. obecné zastupiteľstvo je povinné zverejniť údaje o dochádzke poslancov OZ do troch dní po skončení každej schôdze)

obec-24/samosprava/obecne-zastupitelstvo/ucast-poslancov-na zasadnutiach-oz/

 

17) VÝPISY O HLASOVANÍ POSLANCOV:

         Právna úprava: § 5 ods. 2 písm. f) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 obec-24/samosprava/obecne-zastupitelstvo/uznesenia-a-zapisnice-z-rokovania-oz/

 

18) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA SCHVÁLENÉ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM

         Právna úprava: § 6 ods. 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

dokumenty/vseobecne-zavazne-nariadenia-2/

 

19) ROZHODNUTIA SÚDU O NESÚLADE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI

         Právna úprava: § 6a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

20) UZNESENIA SÚDU O DOČASNOM POZASTAVENÍ ÚČINNOSTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

         Právna úprava: § 6b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

21) NÁVRH ROZPOČTU OBCE

         Právna úprava: § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

dokumenty/hospodarenie-obce/navrhy-rozpoctu-obce-slovinky/

 

22) NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

         Právna úprava: § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

obec-24/samosprava/hlavny-kontrolor-obce/plan-cinnosti/

 

23) POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ZMLUVY

         Právna úprava: § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

dokumenty/zmluvy-faktury-objednavky/zmluvy.html

 

24) OBJEDNÁVKY TOVAROV A SLUŽIEB

         Právna úprava: § 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 dokumenty/zmluvy-faktury-objednavky/objednavky.html

 

25) ZVEREJŇOVANIE  FAKTÚR

         Právna úprava: § 5b ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

dokumenty/zmluvy-faktury-objednavky/faktury.html

 

Povinne zverejňované informácie