A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Rok 2014

 

Názov Projektu

Trieda v prírode

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z nadácie Ekopolis- Zelené oázy 2015 

 

Zameranie predloženého projektu: Primárnym cieľom realizácie projektu je výsadba a úprava zelene v areáli Základnej školy, nové zatrávnenie ihriska pri škole a výsadba kríkov okolo triedy v prírode. Sekundárnym cieľom je aktívna spolupráca obce so žiakmi základnej školy v rámci environmentálnej výchovy a technických prác, ktorá by nadväzovala na projekt ,,Odborné vzdelávanie a príprava prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností“, do ktorého je zapojená aj Základná škola Slovinky.

Anotácia o projekte: V rámci projektu by sme radi obnovili vonkajšiu učebňu, kde už aj v minulosti fungovala trieda v záhrade. A kým z predošlého projektu žiaci získali hlavne teoretické vedomosti, v budúcnosti by ich aktívne využili počas výsadby a starostlivosti o živý plot a kríky okolo triedy v prírode. Realizácia tohto projektu by bola v konečnom dôsledku prospešná pre všetkých obyvateľov obce, keďže výsadbou zelene by sa ozdravilo životné prostredie. Základom riešenia je tvorba jednoduchej, esteticky a funkčne pôsobivej koncepcie verejnej zelene. Navrhnutá výsadba má za úlohu vytvoriť jednotný celok obce s okolitou prírodou.

 

Cieľová skupina: žiaci ZŠ Slovinky

 

Dátum realizácie projektu:  apríl- júl 2015

 

Žiadame o poskytnutie dotácie vo výške:    5000 €

 

Podanie žiadosti: december 2014

 

Stav: neschválená