Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Oddelenie správy majetku

- zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, spracovanie a odoslanie odpovedí

k žiadostiam, vypracovávanie rozhodnutí na úseku slobodného prístupu k informáciám,

- zodpovedá za správnu aplikáciu zákona o slobodnom prístupe k informáciám na úrovni obce,

- vybavuje a komplexne zabezpečuje priestupkovú agendu obce - prerokováva priestupky, vydáva rozhodnutia v rámci priestupkového konania

a zabezpečuje vykonateľnosť a výkon rozhodnutí,

-  vedie vlastnú evidenciu súdnych sporov – sporovú agendu,

-  vedie ostatné evidencie o sporoch a konaniach v súlade s platnou právnou úpravou – napr. priestupková evidencia  ...

- vybavuje a komplexne zabezpečuje agendu obce v súlade so správnym poriadkom a zákonom č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva rozhodnutia a zabezpečuje všetky úkony s tým spojené,

- vybavuje a komplexne zabezpečuje agendu obce v susedských sporoch, vydáva rozhodnutia a zabezpečuje všetky úkony s tým spojené,

- vybavuje a komplexne zabezpečuje agendu obce ohľadne zásahov do pokojného stavu, vydáva rozhodnutia a zabezpečuje všetky úkony s tým spojené,

- spracováva a eviduje zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva

- navrhuje stratégiu a koncepcie účelného a efektívneho, hospodárneho  využívania majetku obce

- navrhuje jednotlivé formy zhodnocovania majetku obce

- navrhuje jednotlivé formy zmluvných prevodov obce (verejná obchodná súťaž, aukčný predaj, a iné)

- usmerňuje a upozorňuje na jednotlivé formy a možnosti  v procese nakladania s majetkom : predaja, zámeny, kúpy, bezodplatného prevodu

nehnuteľného a hnuteľného majetku z majetku obce i do majetku obce

- komplexne zabezpečuje nakladanie s majetkom obce

- pripravuje podklady pre jednotlivé komisie zastupiteľstva v súvislosti s nakladaním s majetkom obce

- spolupodieľa sa na zabezpečovaní spolupráce s katastrom  nehnuteľnosti a správ katastra pri zabezpečovaní požiadaviek obce (nazeranie do

dokumentácií, GP a iných katastrálnych údajov)

- podieľa sa na tvorbe interných predpisov obce  súvisiacich   s nakladaním majetku obce

- vedie vlastnú evidenciu majetku obce, majetku obce v správe, majetku obce daného do prenájmu, majetku obce,  ktorý je v podnájme, a majetku obce

na ktorom viaznu rôzne typy a formy obmedzení (vecné bremená, záložné práva a pod.)

- zabezpečuje technické záležitosti spojené s predajom majetku (osobné rokovanie so žiadateľom, objednanie znaleckého posudku a geometrických

plánov, prípadne osobné rokovanie so znalcom, obhliadky v teréne, a pod.)

-  pripravuje  podklady pre zápisy nehnuteľnosti a zabezpečuje zápis nehnuteľností do vlastníctva mesta v katastri nehnuteľností

- spracováva kúpne zmluvy a návrhy na vklad do katastra nehnuteľností

- vedie presnú a prehľadnú evidenciu nájomných zmlúv a kúpnych zmlúv, na základe podkladov vykonáva jej aktualizáciu, pravidelne vyhotovuje

podklady pre zaúčtovanie predpisu nájomného a fakturovaných pohľadávok, podáva návrhy na zrušenie zmlúv u  neplatičov

- zabezpečuje agendu predaja hnuteľného majetku

- zabezpečuje prípravu a koordináciu pri uzatváraní zmlúv na majetku obce a to vo všetkých zákonom akceptovaných formách

- vykonáva práce spojené so správnym zaevidovaním nehnuteľného majetku obce a priebežne k tomu vykonáva jednotlivé právne a faktické úkony

- rieši všetky majetkovo-právne a súvisiace problémy pri nehnuteľnom majetku obce

- spracováva podklady pre inventúry za celý nehnuteľný majetok, podklady pre audit za celý nehnuteľný majetok, porovnávanie celého nehnuteľného

majetku obce na kataster nehnuteľností

- zabezpečuje vyhotovenie a aktualizácia miestnych inventárnych zoznamov,

- podieľa sa na komplexnom zabezpečovaní správy hnuteľného a nehmotného majetku,

- vykonáva evidenciu a archiváciu dokladov – kúpnych zmlúv na pozemky a iné, .

- vystavuje všetky objednávky,

- zabezpečuje zverejňovanie objednávok, faktúr na web stránke obce,

- zabezpečuje všetky úkony a postupy súvisiace s jednotlivými formami a etapami verejného obstarávania v podmienkach obce,

- spolupracuje a koordinuje verejné obstarávanie na úrovni obce v prípadoch, kde nie je potrebná odborne spôsobilá osoba,

- zabezpečuje a koordinuje svoju činnosť s odborne spôsobilou osobou pre oblasť verejného obstarávania,

- zodpovedá za komplexnú prípravu podkladov zo strany obce pre odborne spôsobilú osobu v oblasti verejného obstarávania,

- upozorňuje odborne spôsobilú osobu na zapracovanie špecifických podmienok obce do jednotlivých materiálov v oblasti verejného obstarávania,

-  zabezpečuje  poistenie majetku obce,

- zabezpečuje zverejňovanie výsledkov hlasovaní poslancov z rokovaní na webovej stránke  obce,

- koordinuje a zodpovedá za systémové informačné činnosti,

- zodpovedá za uskutočňovanie koncepcie časti štátneho informačného systému,

- prijíma a zhromažďuje ekonomické, technické alebo prevádzkové podklady,

- zodpovedá za výkon dozoru nad ochranou osobných údajov,

- vykonáva  administráciu domény  a webovej stránky  obce,

- podieľa sa na spracovaní interných predpisov obce vo svojej pôsobnosti,

- vo svojej pôsobnosti vypracováva podklady a materiály na rokovanie príslušných orgánov obce,

- vedie presnú a prehľadnú evidenciu nájomných zmlúv a kúpnych zmlúv,

- koordinuje činnosť v oblasti čerpania finančných prostriedkov EU alebo finančných prostriedkov iných finančných zdrojov,

-zabezpečuje podklady v rámci  využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných

finančných nástrojov,

- zabezpečuje celú agendu na podanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov EU alebo finančných prostriedkov iných finančných zdrojov,

-  zabezpečuje všetky úlohy obce na úseku zviditeľňovania a propagácie obce,

-  zodpovedá za  miestnu kultúru a miestnu telovýchovu v súlade s platnou právnou úpravou,

- koordinuje činnosť na úseku miestnej kultúry so školami a ostatnými kultúrnymi zariadeniami v obci,

- rozhoduje, zodpovedá a koná vo veciach verejných kultúrnych podujatí a verejných športových a telovýchovných podujatí,

- zabezpečuje všetky úlohy obce na úseku rozvoja cestovného ruchu a súvisiacich aktivít,

- propaguje a pozitívne poukazuje na historické, kultúrne a ostatné pamiatky a danosti obce a jeho okolia,  regiónu,

- napomáha usporiadaniu kultúrnych podujatí,

- spolupracuje s vládnymi a nevládnymi organizáciami na úseku cestovného ruchu,

- podieľa sa na vypracovaní projektov v oblasti rozvoja cestovného ruchu,

- zabezpečuje propagačné materiály o obci, o významných osobách obce a historických udalostiach.

- výkon iných činnosti podľa pokynov starostky obce.

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok a výročie

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď na začiatku júla prší, malo by štyridsať dní pršať.

Pranostika na akt.deň

Do Eliáša i pod krovím schne, a po Eliášovi ani na kroví.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk