Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Podanie žiadosti

Podanie žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Sprístupnenie informácií

1. Obec môže sprístupniť informáciu v zmysle zákona len na základe žiadosti (príloha č.1).

2. Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti:

  • označenie komu je určená - (napr. obec, obecný úrad, organizačná zložka obecného úradu alebo meno konkrétneho zamestnanca),
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídla ,ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

3. Žiadosť možno podať:

  • písomne – ako poštovú zásielku na adresu: Obecný úrad v Slovinkách, Slovinky 58, 053 40
  • písomne – osobným doručením do podateľne obecného úradu,
  • ústne u vecne príslušného zamestnanca obecného úradu, ktorý spíše so žiadateľom záznam o podaní žiadosti o sprístupnenie informácií,
  • faxom na čísle 053/4472217,
  • elektronickou poštou na adresu slovinky@obecslovinky.sk,
  • elektronickým formulárom na webovej stránke obce,

4. Žiadateľ môže požiadať o písomné potvrdenie prijatia žiadosti, ktoré vydá ten, kto žiadosť prijal.

5. Zamestnanec pri ústnej podanej žiadosti o sprístupnenie informácie je povinný vyhotoviť o predmetnom podaní záznam.

6. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti podľa ods. 2 tohto článku, postupuje sa podľa § 14 ods. 3 zákona a vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.

Postup pri vybavovaní žiadosti

1. Ak požadovaná informácia už bola zverejnená, pracovník vybavujúci žiadosť o poskytnutie informácií oznámi údaje, ktoré žiadateľovi umožnia tieto informácie vyhľadať a získať alebo tieto informácie sprístupní, ak na ich priamom sprístupnení žiadateľ trvá.

2. Ak povinná osoba nedisponuje informáciami, ktoré žiadateľ požaduje sprístupniť ale má vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať, bezodkladne postúpi žiadosť osobe, ktorá túto informáciu má k dispozícii, ak táto osoba je povinnou osobou podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. Ak nemá vedomosť, kto disponuje požadovanými informáciami, žiadosť odmietne rozhodnutím.

3. Administratívne oddelenie  bezodkladne po zaevidovaní v evidencii postúpi kópiu žiadosti podľa oblasti, ktorej sa žiadosť týka, vecne príslušnému zamestnancovi obecného úradu, ktorý bezodkladne spracuje, resp. pripraví podklady na vypracovanie odpovede a najneskôr tri dni pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti podklady doručí administratívnemu oddeleniu obecného úradu.

4. Za úplné a včasné vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií zodpovedá administratívne oddelenie obecného úradu.

Lehoty na vybavenie žiadosti

1. Spôsob počítania lehôt sa riadi zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny poriadok).

2. Žiadosti vybavuje administratívne oddelenie obecného úradu  najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti, alebo odo dňa doplnenia žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona, ak tento neustanovuje inak.

3. Lehotu uvedenú v ods. 2 tohto článku môže obecný úrad z vážnych dôvodov predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona. Predĺženie lehoty s uvedením dôvodu jej predĺženia oznámi administratívne oddelenie obecného úradu   žiadateľovi najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti.

4. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, administratívne oddelenie obecného úradu  bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré mu umožnia vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

5. Postúpenie žiadosti inej povinnej osobe oznámi administratívne oddelenie obecného úradu  žiadateľovi bez zbytočného odkladu.

Formulár žiadosti na sprístupnenie infromácií

označuje povinné pole.

Občan

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Dušan

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Čím je teplejší a suchší máj, tým je chladnejšia a vlhkejšia väčšia časť júna.

Pranostika na akt.deň

Na sv. Filipa tráva už rozkvitá.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk