A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovinkách na volebné obdobie

2014 - 2018

Plán zasadnutí  bol schválený obecným  zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 09.09.2015 uznesením IX/103/2015 


Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C./ Súhlasí:
1. S predloženým návrhom Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovinkách.
D./ Schvaľuje:
1. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovinkách sa bude konať vždy vo štvrtok v posledný týždeň párneho kalendárneho mesiaca so začiatkom o 16,00 hodine.


Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1


za: Mgr. Jana Adamisová, Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Mihalčin, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada
ospravedlnený: PaedDr. Lenka Dzuriková

 

Rok 2015

29.10.2015

31.12.2015

 

Rok 2016

25.02.2016

28.04.2016

30.06.2016

25.08.2016

27.10.2016

29.12.2016

 

Rok 2017

23.02.2017

27.04.2017

29.06.2017

31.08.2017

26.10.2017

27.12.2017

 

 

Rok 2018

22.02.2018

26.04.2018

28.06.2018

30.08.2018

25.10.2018