Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

O spoločnosti

Obec Slovinky v súčasnosti vytvára podmienky pre realizáciu opatrení sociálnej politiky a využíva nástroje, ktoré umožňujú vytvárať podmienky pre zamestnávanie najmä dlhodobo nezamestnaných. Tieto nástroje politiky trhu práce však nemajú pre uchádzačov o zamestnanie dlhodobejší charakter  a boli realizované formou malých obecných služieb a aktivačných prác. Založenie sociálneho podniku za účelom vytvorenia pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie predstavuje  zabezpečenie ich príjmu prostredníctvom predaja výrobkov a poskytovania  služieb. Cieľom je vytvorenie stabilných  a ekonomicky udržateľných pracovných príležitostí v strednodobom horizonte pre tieto znevýhodnené kategórie miestneho obyvateľstva.

Obyvateľstvo v obci je prestarnuté a mnohí rodinný príslušníci starších obyvateľov sú odsťahovaní do vzdialenejších miest za prácou.

Okrem negatívneho vplyvu na rodinné vzťahy  sa následok tohto stavu prejavuje aj v podobe nedostatočnej starostlivosti o súkromné nehnuteľnosti a ich okolie.  Veľa rodinných domov je neudržiavaných a potrebujú opravu a pravidelnú údržbu.  Je to vhodná príležitosť pre činnosť sociálneho podniku realizáciou drobných opráv a udržiavacích prác  interiéru a exteriéru bývania.

Slovinky ležia v severnej časti Slovenského Rudohoria na sútoku Poráčského a Slovinského potoka. Územie obce  tvorí prevažne hornatinový reliéf a prevažná časť územia obce patrí do  mierne chladného okrsku. Preto hlavnou hospodárskou činnosťou bolo baníctvo.  Závod Železorudné bane Slovinky  zamestnával 900 zamestnancov a pomerne veľký podiel boli obyvatelia obce Slovinky. Svoju činnosť ukončil v roku 1993 a veľa prevažne mužov prišlo o svoje zamestnanie. Veľa baníkov odchádzalo za prácou do zahraničia alebo vzdialenejších miest. Ženská zložka obyvateľstva obce bola zamestnaná v SEZ Krompachy , ktorý znížil svoju výrobu a došlo k prepúšťaniu, ďalšou spoločnosťou bol Panasonic Network Krompachy, ktorý ukončil svoju činnosť v roku 2013. Po ukončení činnosti týchto významných zamestnávateľov nastáva stagnácia vo vývoji počtu obyvateľov obce Slovinky a postupná migrácia mladých ľudí za prácou do viac ekonomicky rozvinutých oblastí.

Založenie sociálneho podniku je vyvrcholením snahy vedenia obce Slovinky uplatniť sa v oblasti rozvoja sociálnych aktivít a  rozvoja podnikania v obci. Hodnota tejto aktivity spočíva v tom, že poskytneme v mieste bydliska stabilnú prácu dlhodobo nezamestnaným vlastným obyvateľom. Našou  snahou bude postupne vytvoriť z týchto zamestnancov tím, ktorý  s patričnou odbornosťou  zvládne  vykonávať určité práce potrebné  pre obec, ale aj objednané práce pre iné subjekty.

Sme pomerne veľká obec s rozlohou 4644 hektárov s počtom obyvateľov 1760 a so 630 rodinnými  domami. Z celkového počtu rodinných domov je asi 1/8 využívaných ako rekreačné chalupy, takže ich obývanie je sezónne, čo poskytuje  príležitosť ponúknuť majiteľom týchto nehnuteľností údržbové práce  na ich majetku a tak získavať prácu pre zamestnancov sociálneho podniku aj v súkromnom sektore.  

Ďalšou  motiváciou na vytvorenie sociálneho podniku bola skutočnosť, že zákonom č. 112/2018 Z. z, o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo s účinnosťou od 1.5.2018 k zmene a doplneniu zákona č. 343/2015 Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena sa týka  podlimitných zákaziek a zákaziek s  nízkou hodnotou. V zmysle uvedenej zmeny  sa zákon nevzťahuje  na  poskytnutie služieb alebo dodanie tovaru  pre verejného obstarávateľa, ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik, taktiež  je to aj pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je uskutočňovanie stavebných prác.  Na základe uvedeného, je pre obec výhodnejšie a zároveň  menej náročné priame zadanie zákazky obecnému sociálnemu podniku, čím efektívnejšie a flexibilnejšie zabezpečí plnenie samosprávnych úloh obce. Na základe toho môže obec priamym zadaním podpísať zmluvu so sociálnym podnikom obce na dodávku prác, čo je určite prínosom pre ekonomickú aktivitu obce. Ďalšou výhodou je sociálny aspekt zohľadnený v zákone o verejnom obstarávaní, čo umožňuje  sociálnemu podniku obce uchádzať sa o subdodávku u dodávateľa stavby pri vysúťaženej zákazke na dodávateľa stavby.

Inštitúcie

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Vasil, Bazil, Elizej, Kvintilián, Kvintín, Kvintus, Herta, Kvinta, Kvintiliána

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď na tela Páne prší, býva málo orechov.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk