A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

V zmysle ustanovenia § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení obec Slovinky určuje nasledovný sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií:

 

 

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

        - 0,10 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4

- 0,15 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4

- 0,20 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3

- 0,30 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

        - 0,65 € za jeden kus nenahratej diskety 3,5“

- 1,66 € za 1 ks CD ROM

        - 0,03 € obálka formát A6

- 0,05 € obálka formát A5

- 0,08 € obálka formát A4

        - náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

 

2. Informácie zasielané e- mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

 

3. Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

      a) poštovou poukážkou

      b) bezhotovostným prevodom na účet v banke

      c) v hotovosti do pokladne