Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Administratívne oddelenie

- poskytovanie informácií  všestranného charakteru (ktorými disponuje obec)  súvisiacich s agendou zabezpečovanou  odbornými útvarmi obce vo

vzťahu k obyvateľom

-  prijímanie podaní od občanov, skupín občanov, prijímanie petícií

- eviduje  poštu v centrálnej evidencii prostredníctvom výpočtovej techniky v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu úradu

- zabezpečuje prípravu a vytvorenie Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu  a komunikáciu so Štátnym archívom v Spišskej Novej Vsi

-- zabezpečuje archivovanie úradných dokumentov v zmysle registratúrneho plánu úradu v registratúrnom stredisku Ocú,

- zabezpečuje archiváciu  podkladov a ich protokolárne odovzdávanie do štátneho archívu,

- zodpovedá za vytvorenie a evidenciu spisovej agendy obce

- zabezpečovanie administratívnej agendy a informácií v súlade s platnou právnou úpravou na úseku slobodného prístupu k informáciám, na úseku

prijímania sťažností a podnetov a oznámení,

- vybavuje,   pečiatkuje, eviduje, triedi  poštu pre jednotlivé úseky obce

- zodpovedá za vybavenie poštovej agendy v lehotách stanovených na základe platných právnych predpisov

- zabezpečuje administratívne práce pre agendu stavebného úradu,

- zabezpečuje vyhotovenie a vyvesenie oznámení o uložení doporučenej zásielky pre občanov s trvalým pobytom „obec Slovinky“,

- zabezpečuje vyhotovenie a vyvesenie oznámení o uložení doporučenej zásielky pre občanov s trvalým pobytom v obci ale ktorí sa dlhodobo

nezdržiavajú v obci,

- zabezpečuje zverejnenie obecných alebo iných doručených verejných vyhlášok na úradnej tabuli obce,

-  zabezpečenie osvedčovanie listín pre obyvateľov a vedie evidenciu v súlade s platnou právnou úpravou

-  zabezpečenie osvedčovania podpisov pre obyvateľov a vedie evidenciu v súlade s platnou právnou úpravou

-  zabezpečenie rozmnožovania písomností pre fyzické a právnické osoby,

-  výdaj tlačív a písomnosti k miestnym daniam a poplatkom pre fyzické a právnické osoby, telefonické informácie k výdaju tlačív a kopírovacím

službám, prípadne iným službám poskytovaným obcou

- vykonáva agendu uzatvárania nájomných zmlúv pre prenájom  Domu kultúry, a zabezpečuje povinné zverejňovanie zmlúv,

- vedie evidenciu prenájmu Domu kultúry, zabezpečuje odovzdanie a prevzatie prenajatých priestorov a ostatného vybavenia,

- vedie presnú evidenciu vybavenia kuchynky,

- zabezpečí odovzdanie a prevzatie vybavenia kuchynky pri jeho výpôžičke

- zodpovedá za vyčíslenie a úhradu škôd vybavenia kuchynky spôsobených výpôžičkou

- vedie evidenciu odovzdania kľúčov na základe Interného predpisu obce – Kľúčový poriadok obce,

- zabezpečuje udržiavanie poriadku v Dome kultúry a priestorov OcÚ, pomocou aktivačných pracovníkov

-práca s programom EPSIS, ktorý je určený pre subjekty hospodárskej mobilizácie, v ktorom sa zadávajú údaje na podporu hospodárskej mobilizácie

v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia

- plní zadané úlohy Okresným úradom Spišská Nová ves odbor krízového riadenia

- zodpovedá za organizovanie a zabezpečovanie plnenia úloh civilnej ochrany v súlade s platnou právnou úpravou

- zodpovedá za organizovanie a zabezpečovanie plnenia úloh krízového riadenia v súlade  s platnou právnou úpravou v čase vojny, vojnového stavu,

výnimočného  stavu a núdzového stavu,

- koordinuje všetky opatrenia kolektívnej a individuálnej ochrany obyvateľstva a zodpovedá za plnenie opatrení kolektívnej a individuálnej ochrany

obyvateľstva

- zabezpečuje plnenie opatrení pri riadení záchranných prác v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, povodňových aktivitách a iných hromadných

ohrozeniach

- zabezpečuje a priebežne kontroluje funkčnosť systému krízového riadenia na území obce

- zabezpečuje a vykonáva spracovávanie systému technickej podpory krízového riadenia v spolupráci so subjektmi riadenými obcou (školy ...) a

priebežne ho aktualizuje v závislosti od   miestnych podmienok

- zabezpečuje súčinnosť štátnych orgánov, obce a jednotlivých obcí, ako aj ostatných okolitých miestnych samospráv pri riešení mimoriadnych  situácií

- spracováva predpísanú dokumentáciu ochrany práce a zabezpečuje realizáciu predpisov,  smerníc a pokynov k zabezpečeniu bezpečnosti práce

- spracováva dokumentáciu na úseku obrany a hospodárskej mobilizácie pre potreby obce, zabezpečuje plnenie úloh hospodárskej mobilizácie

v pôsobnosti obce

- vedie evidenciu kníh obecnej knižnice

- zabezpečuje výdaj a príjem kníh v obecnej knižnici

- zabezpečuje vyraďovanie kníh

- zabezpečuje zasielanie ročného štatistického výkazu pre MK elektronickou poštou

- vedie evidenciu výdaja kníh

- vedie evidenciu čitateľov

- zabezpečuje digitálnu evidenciu kníh a podieľa sa na príprave podkladov internetovej  knižnice obce

- zabezpečuje podklady na uzatváranie  nájomných zmlúv na hrobové miesta v spolupráci s pracovníčkou evidencie obyvateľstva

- zabezpečuje zaslanie výzvy pre prenajímateľa hrobového miesta na uzatvorenie nájomnej zmluvy

- vykonáva agendu uzatvárania nájomných zmlúv na hrobové miesta, a zabezpečuje povinné zverejňovanie zmlúv,

- vedie evidenciu hrobových miest a pohrebísk

- vedie evidenciu nájomných zmlúv na hrobové miesto

- vedie grafickú evidenciu hrobových miest

- zabezpečuje potrebné úkony súvisiace s pohrebom zomrelého občana v rámci kompetencií obce

- na základe podkladov vykonáva aktualizáciu evidencie nájomných zmlúv na hrobové miesta, pravidelne vyhotovuje podklady pre zaúčtovanie predpisu

nájomného a pohľadávok, podáva návrhy na zrušenie zmlúv u neplatičov

- priebežne sleduje aktuálny právny vývoj vo svojej  pôsobnosti  a zabezpečuje presun informácií ku kompetentným zamestnancom a funkcionárom

obce,

- koncepčne riadi vnútornú normotvornú činnosť obce a zodpovedá za transpozíciu a aktualizáciu všeobecne záväzných nariadení obce, vnútorných

predpisov obce a vnútroorganizačných noriem obce,

- podieľa sa na spracovaní interných predpisov obce,

zodpovedá za aktualizáciu všeobecne záväzných nariadení obce, vnútorných predpisov obce a vnútroorganizačných noriem obce v rámci svojej

pôsobnosti,

- podieľa sa na spracovaní interných predpisov obce v rámci svojej pôsobnosti,

- vo svojej pôsobnosti vypracováva podklady a materiály na rokovanie príslušných orgánov obce,

-  zabezpečuje všetky úlohy obce na úseku zviditeľňovania a propagácie obce

-  zabezpečuje všetky úlohy obce vo veciach verejných kultúrnych podujatí a verejných športových a telovýchovných podujatí

- koordinuje činnosť na úseku miestnej kultúry so školami a ostatnými kultúrnymi zariadeniami v obci

- výkon iných činnosti podľa pokynov starostky obce.

 

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok a výročie

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V júli prepelica volá žencov do poľa.

Pranostika na akt.deň

Do Eliáša i pod krovím schne, a po Eliášovi ani na kroví.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk