A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Názov Projektu

Miestne komunikácie v obci Slovinky

 

Žiadosť o poskytnutie NFP

 

Zameranie predloženého projektu:

Žiadateľ obec Slovinky má záujem o zlepšenie podmienok pre obyvateľov obce prostredníctvom rekonštrukcie pozemných komunikácií a výstavby nových pozemných komunikácií v intraviláne obce. Hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP ĽZ. Projekt je v súlade so špecifickým cieľom 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ a typom aktivity "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry".

Predmetom projektu je po 1. novostavba miestnej účelovej komunikácie MO 3,75  / 30, Cesta bude napojená na štátnu cestu III/3255 Slovinky – Krompachy. Po 2. je predmetom projektu úprava jestvujúcej komunikácie / rekonštrukcia, prostredníctvom ktorej dôjde k zvýšenieu obslužnosti predmetného územia a stavebnotechnického stavu jestvujúcej komunikácie vrátane vybudovania zastávky autobusu. Realizácia týchto dvoch stavebných objektov bude mať za následok skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti obyvateľov najmä k zastávkam autobusu v smere do a z Krompách a tým aj napojenie na štátnu cestu III/3255, ktorá je hlavným prepojením obyvateľov obce k občianskej vybavenosti. Novostavbou miestnej komunikácie (SO 01) sa niektorým obyvateľom predovšetkým z radov MRK skráti cesta k zastávke o cca 1 km. Momentálne nespevnená komunikácia neslúži svojmu účelu a pri nepriaznivých poveternostných podmienkach je ťažko priechodná aj chodcom. Rekonštrukcia miestnej komunikácie (SO 02) bude slúžiť na bezpečnejšiu a lepšiu napojenosť miestnej komunikácie z oblasti predovšetkým obývanej miestnou komunitou MRK na  štátnu cestu III/3255 a úpravu zastávky autobusov a jej priľahlého okolia, čím dôjde k skvalitneniu dopravy, zvýšeniu bezpečnosti, zlepšeniu estetického vizuálu obce a skvalitneniu prístupu obyvateľov k občinaskej vybavenosti. 

 

Dátum podania žiadosti: 16.9.2019

Požadovaná suma: 104 477,18 €

 

Spolufinancovanie: 5 498,80 €

Stav: podaná