A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

tu ku stiahnutiu

Žiadateľ /meno, názov spoločnosti/ ........................................................................................

 

Adresa /sídlo spoločnosti/ .......................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                                          Obec Slovinky

                                                                                                          Slovinky 58

                                                                                                          053 40 Slovinky

 

 

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti /pozemku ,stavby/.

 

 

Žiadateľ /meno, názov/ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Bytom /sídlo spoločnosti/ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Žiadam Obec Slovinky o odkúpenie nehnuteľností:

 

pozemok parcela č...................................druh...........................................................................

 

o výmere...............................m2, v kat. území .........................................................................,

 

stavba súpisné číslo ..............................., postavená na parc. č.................................................

 

v kat. území...............................................................................................................................

 

Dôvod odkúpenia nehnuteľnosti /podnikateľský zámer/..........................................................

 

...................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

Dolupodpísaný svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby moje osobné údaje uvedené v tejto žiadosti boli zverejnené.

 

 

                                                                             .........................................

                                                                               vlastnoručný podpis

 

 

Prílohy

Geometrický plán /ak sa odkupuje časť nehnuteľnosti/

Fotokópia výpisu z OR, resp. živnostenského listu /ak žiadateľ je právnická osoba/

Podnikateľský zámer