Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k samospráve.

Obec Slovinky v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Slovinky.

Ústava SR ako ústavný zákon č. 460-1992 Zb

Ústava SR ako ústavný zákon č. 460-1992 Zb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 464,9 kB

Zákon č. 369-1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákon č. 369-1990 Zb. o obecnom zriadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,05 kB

Zákon č. 302-2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch

Zákon č. 302-2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,6 kB

Zákon č. 138-1991 Zb. o majetku obcí

Zákon č. 138-1991 Zb. o majetku obcí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,56 kB

Zákon č. 71-1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Zákon č. 71-1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,54 kB

Zákon č. 145-1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Zákon č. 145-1995 Z.z. o správnych poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,88 MB

Zákon č. 372-1990 Zb. o priestupkoch

Zákon č. 372-1990 Zb. o priestupkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,1 kB

Zákon č. 563-2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niekotrých zákonov

Zákon č. 563-2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niekotrých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB

Zákon č. 595-2003 Z.z. o dani z príjmov

Zákon č. 595-2003 Z.z. o dani z príjmov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,56 MB

Zákon č. 582-2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582-2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,02 MB

Zákon č. 180-2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 180-2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 925,37 kB

Zákon č. 523-2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 523-2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,41 kB

Zákon č. 583-2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 583-2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,86 kB

Zákon č. 431-2002 Zb. o účtovníctve

Zákon č. 431-2002 Zb. o účtovníctve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 640,33 kB

Zákon č. 25-2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 25-2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,49 kB

Zákon č. 211-2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zákon č. 211-2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,77 kB

Zákon č. 9-2010 Z.z. o sťažnostiach

Zákon č. 9-2010 Z.z. o sťažnostiach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,09 kB

Zákon č. 395-2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 395-2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,58 kB

Zákon č. 10-1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe

Zákon č. 10-1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,33 kB

Zákon č. 502-2001 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 502-2001 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,21 kB

Zákon č. 311-2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon č. 311-2001 Z.z. Zákonník práce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1 MB

Zákon č. 253-1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

Zákon č. 253-1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,92 kB

Ústavný zákon č. 357-2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ústavný zákon č. 357-2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,11 kB

Zákon č. 552-2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon č. 552-2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,66 kB

Zákon č. 553-2003 Z.z. v o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 553-2003 Z.z. v o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,93 MB

Zákon č. 122-2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 122-2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 535,56 kB

Zákon č. 152-1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286-1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 152-1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286-1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,27 kB

Zákon č. 245-2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 245-2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB

Zákon č. 596-2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 596-2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 639,4 kB

Zákon č. 597-2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Zákon č. 597-2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,13 kB

Zákon č. 131-2010 Z.z. o pohrebníctve

Zákon č. 131-2010 Z.z. o pohrebníctve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 575,17 kB

Zákon č. 314-2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Zákon č. 314-2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 545,72 kB

Zákon č. 79-2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 79-2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MB

Zákon č. 17-1992 Zb. o životnom prostredí

Zákon č. 17-1992 Zb. o životnom prostredí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,07 kB

Zákon č. 543-2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Zákon č. 543-2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB

Zákon č. 17-2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Zákon č. 17-2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,47 kB

Zákon č. 137-2010 Z.z. o ovzduší

Zákon č. 137-2010 Z.z. o ovzduší.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 605,51 kB

Zákon č. 401-1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Zákon č. 401-1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,19 kB

Zákon č. 364-2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372-1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Zákon č. 364-2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372-1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB

Zákon č. 50-1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Zákon č. 50-1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 891,91 kB

Zákon č. 162-1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Zákon č. 162-1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,34 kB

Zákon č. 135-1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Zákon č. 135-1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 446,02 kB

Zákon č. 56-2012 Z.z. o cestnej doprave

Zákon č. 56-2012 Z.z. o cestnej doprave.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 576,77 kB

Zákon č. 96-1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

Zákon č. 96-1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,97 kB

Dokumenty

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5 6
1
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sviatok a výročie

Meniny má Hilda, Hildegard, Hildegarda

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk