Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Sekretariát

- vedie evidenciu všeobecne záväzných nariadení obce, ich zmien a doplnkov, sleduje ich zverejnenie  pred a po rokovaní obecného zastupiteľstva,

Štatútu obce, doplňuje ju o schválené doplnky, zmeny a tieto zverejňuje na internetovej stránke obce, resp. poskytuje o týchto zmenách informácie pre

všetky subjekty na území obce,

- zabezpečuje zdokumentovanie všetkých materiálov, ktoré boli prerokované na zastupiteľstve, hlasovanie poslancov, prezenčné listiny pre archiváciu,

zabezpečuje správu originálov celej dokumentácie rokovaní zastupiteľstva počas lehoty   uskladnenia až po ich  protokolárne odovzdanie príslušnému

archívu,

- spracováva vecné registre prijatých uznesení a rozhodovacej činnosti kolektívnych orgánov,

- zabezpečuje vyhľadávanie a poskytovanie uznesení zastupiteľstva a ostatnej rozhodovacej činnosti kolektívnych orgánov pre potreby súdnych 

orgánov  alebo úradov miestnej štátnej správy,

- zabezpečuje agendu súvisiacu s verejnými oceneniami vyžiadanie, spracúvanie

podkladov navrhnutých na ocenenie na rokovanie zastupiteľstva, vrátane evidencie,

 - spolupodieľa sa na vybavovaní interpelácií a dopytov poslancov, sleduje ich

vybavovanie a vedie evidenciu podľa volebných období,

- zverejňuje predpisy obce na úradnej tabuli obce v súlade a v rozsahu platnej právnej úpravy,

- zabezpečuje zverejňovanie predpisov obce na webovej stránke  obce v súlade a v rozsahu platnej právnej úpravy

- priebežne sleduje aktuálny právny vývoj vo svojej  pôsobnosti  a zabezpečuje presun informácií ku kompetentným zamestnancom a funkcionárom

obce,

- koncepčne riadi vnútornú normotvornú činnosť obce a zodpovedá za transpozíciu a aktualizáciu všeobecne záväzných nariadení obce, vnútorných

predpisov obce a vnútroorganizačných noriem obce vo svojej pôsobnosti,

- podieľa sa na spracovaní interných predpisov obce vo svojej pôsobnosti,

- zabezpečuje odborné podklady, judikatúru a odbornú literatúru ako podklady pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení obce a vnútro organizačných

predpisov obce vo svojej pôsobnosti,

- zastupuje obec pred štátnymi orgánmi, verejnými subjektami a ostatnými fyzickými a právnickými osobami vo svojej pôsobnosti,

- vo svojej pôsobnosti vypracováva podklady a materiály na rokovanie príslušných orgánov obce,

- vedie evidenciu  zakladateľských a zriaďovateľských listín subjektov  v pôsobnosti obce, vrátane všetkých zmien a doplnkov ako aj evidenciu ostatných

vnútorných predpisov týchto subjektov,

- v spolupráci s  jednotlivými útvarmi zabezpečuje rokovania zastupiteľstva,  v súlade s rokovacími poriadkami týchto orgánov vrátane posudzovania a

kontroly predkladaných materiálov,

- zabezpečuje spracovanie pozvánok na rokovanie obecného zastupiteľstva,

- zabezpečuje pre potreby členov kolektívnych orgánov obce vhodné priestorové a technické podmienky na výkon ich funkcie,

- zabezpečuje distribúciu materiálov pre poslancov a členov komisií a ostatných kolektívnych orgánov obce,

- sústreďuje a kompletizuje materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva podľa pozvánky,

- zabezpečuje prípravu rokovaní zastupiteľstva, v súlade s platnou právnou úpravou a vnútornými predpismi obce,

- kompletizuje doručené materiály a distribuuje  ich ostatným  subjektom podľa Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva,

- spracováva podklady a zodpovedá za realizovanie koncepcie obce na úseku sociálnych veci,

- realizuje sociálnu politiku obce v súlade splatnou právnou úpravou  a schválenými regulatívami obce,

- vyhľadáva aktívne možnosti a riešenia pre sociálne slabšie obyvateľstvo,

- realizuje rozhodovaciu právomoc na úseku výkonu samosprávy v intenciách platnej právnej úpravy (sociálna pomoc, sociálne dávky, ...),

- vedie evidenciu žiadostí odkázaností na sociálnu službu,

- vytvára a archivuje spis klienta na opatrovateľskú činnosť a zabezpečuje vypracovanie lekárskych a sociálnych posudkov

- vedie evidenciu lekárskych a sociálnych posudkov, zabezpečuje ich archiváciu,

- zabezpečuje a eviduje rozhodnutia vo veci odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby,

-  zabezpečuje doručenie rozhodnutia klientovi s následným vyznačením právoplatnosti.

- na základe právoplatného rozhodnutia vo veci odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby vypracováva zmluvy o poskytovaní sociálnej

služby,

- vedie evidenciu opatrovateliek a ich evidenciu dochádzky,

- koordinuje činnosti opatrovateliek,

- spolupracuje s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR a zabezpečuje plnenie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy

- zabezpečuje podklady k vyúčtovaniu výdavkom nenávratného finančného príspevku pri implementácii národného projektu Podpora opatrovateľskej

služby,

- vyhotovuje odberateľské faktúry za sociálne  služby, a zabezpečuje distribúciu faktúr,

- vykonáva kontrolu práce opatrovateliek priamo v teréne v súčinnosti s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR

- vedie evidenciu občanov – sociálna pomoc v spolupráci ÚPSVaR

- vedie evidenciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v spolupráci  s ÚPSVaR

- vedie evidenciu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí v spolupráci  s ÚPSVaR

- vykonáva kontrolu dodržiavania rozhodnutí vydaných na svojom úseku,

- zabezpečuje podklady pre štatutára zriaďovateľa pri menovaní a odvolávaní riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a

pre vydanie ich zriaďovacích listín,

- zabezpečuje podklady na vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia  pre štatutára zriaďovateľa,

­- zabezpečuje podklady na vypracovanie zmlúv a dohôd s ÚPSVaR na základe §50, §50j, §52, §52a, §54, zák. č.  5/2004 Z.z. a § 12, §12 zákona č.

417/2013 Z. z.

- vedie evidenciu dochádzky uchádzačov o zamestnanie na základe zmlúv a dohôd  ÚPSVaR,

- vedie evidenciu neúčasti na dochádzke uchádzačov o zamestnanie na základe zmlúv a dohôd s ÚPSVaR,

- spracováva oznámenia o neúčasti uchádzačov o zamestnanie a doručuje oznámenia na ÚPSVaR

- zabezpečuje podklady  na spracovanie žiadosti o úhradu platby ÚPSVaR,

- zabezpečuje fotodokumentáciu v rámci žiadosti o úhradu platby ÚPSVaR,

- vypracováva žiadosti o úhradu platby a doručí ÚPSVaR,

- vypracúva správy o kvantifikovanom prínose pre ÚPSVaR,

- zabezpečuje všetky podklady potrebné pre refinancovanie chránenej dielne,

- spracováva žiadosti na refinancovanie chránenej dielne,

- vedie evidenciu výkonu trestu povinnej práce

- vedie evidenciu evidenčných listov odpadu na základe zákona o odpadoch

- vypracováva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním,

- vypracováva mesačné a kvartálne potvrdenia o mieste pôvodu komunálneho odpadu a uskutočnenom triedenom zbere pre firmu ENVI-PAK a.s.

- zabezpečuje preberanie a odovzdanie pošty na poštovom úrade v Slovinkách

- výkon iných činnosti podľa pokynov starostky obce.

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je máj teplý a jasný, bude jún daždivý a chladný.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk