Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Prednostka obecného úradu

Ing. Mária Grisáková

 

Kontakty:
Tel.: 053/ 447 02 95
e-mail: prednostaobecslovinky@atlas.sk

Prednosta

obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý:

 • priamo riadi činnosť a prácu zamestnancov obecného úradu
 • eviduje a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú pre obecný úrad
 • navrhuje starostke vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, pokiaľ ich nemohla vyriešiť vo vlastnej kompetencii
 • zabezpečuje so starostkou prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva
 • zabezpečuje odoslanie materiálov poslancom obecného zastupiteľstva
 • archivuje kompletné materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným
 • podpisuje spolu so starostkou obce zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • zabezpečuje prípravu návrhov všeobecne záväzných nariadení obce, interných smerníc a zásad obce
 • podpisuje písomnosti a schvaľuje finančné operácie v rozsahu svojich kompetencií
 • na požiadanie hlavného kontrolóra zabezpečuje účasť zamestnancov obce
  na kontrolách a revíziách
 • zabezpečuje ekonomický, hospodársky a správny chod obecného úradu a vytváranie podmienok pre prácu zamestnancov obce
 • zabezpečuje jednotný postup útvarov, vrátane ich spolupráce pri plnení úloh
 • iné činnosti podľa pokynov starostky obce.

Prednostu obecného úradu vymenúva a odvoláva starosta obce.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk