A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Komisia školstva, kultúry, športu, sociálna, obchodu, služieb a cestovného ruchu


Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. 3 na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 2.12.2014 zriadilo Komisiu školstva, kultúry, športu, sociálna, obchodu, služieb a cestovného ruchu určilo náplň práce komisie.

 

Členovia komisie z radov poslancov:

predseda:                  Lenka Dzuriková, PaedrDr.

člen:                           Peter Zavada


členovia komisie z radov občanov:

člen:                           Lucia Sabova, Mgr.

člen:                           Erik Fryc, Ing.

člen:                           Jozef Hudec

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením VI/73/2016 zo dňa 21.07.2016 odvolalo predsedov členov komisiía a zvolilo nových predsedov a členov komisie.

 

Členovia komisie z radov poslancov:

predseda:                  Dominik Ďorko, Mgr.

člen:                           Jozef Mihalčin


členovia komisie z radov občanov:

člen:                           Lucia Sabova, Mgr.

člen:                           Erik Fryc, Ing.

člen:                           Miroslav Poklemba, Ing.

 

 

Komisia v rámci svojej činnosti najmä:

1. Prerokováva a vyjadruje sa:

     - správy o činnosti obecnej knižnice, klubu mladých, kultúrnych organizácií športových

       klubov,

    - zápisy do kroniky obce.

    - materiálom, školské, kultúrne a športové zariadenia a zariadenia

      práce s mládežou,

    - návrhom a koncepciám rozvoja kultúry, športu a práce s mládežou,

    - zrušeniu a zriaďovaniu škôl a školských zariadení v obci,

    - uzatvoreniu zmluvy o spoločnom školskom úrade so susednými obcami,

    - využívaniu športovísk na území obce,

    - knižničnému fondu obecnej knižnice, jeho využitiu a k doplneniu,

2. Spolupodieľa sa na

    - príprave ročného plánu kultúrnych a športových podujatí v obci,

    -  príprave a realizácii kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou.

3. Vyhodnocuje kultúrne podujatia organizované obcou.

4. Spolupracuje a komunikuje

    - so školskými, kultúrnymi a športovými organizáciami obce.

    - so samosprávou klubu dôchodcov a invalidov v Slovinkách,

5. Kontroluje v prípade porušovania platných právnych predpisov a sťažností občanov na

zariadenia poskytujúce služby, obchodu a sociálnej starostlivosti občanov,

6. Vykonáva fyzicky, kontrolnú činnosť na dodržiavanie VZN v obci Slovinky v oblasti

sociálnej, služieb a cestovného ruchu,

7. Iniciuje

     - návrhy VZN v oblasti sociálnej, obchodu, služieb a cestovného ruchu, ich zmeny

a doplnky,

   - vytváranie vhodných podmienok pre kvalitné poskytovanie v rámci služieb

     obchodu a sociálnej starostlivosti,

8. Spolupracuje

    - so samosprávou klubu dôchodcov a invalidov v Slovinkách,

    - v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.