A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu


Komisia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách na ochranu verejného záujmu  sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prejednáva sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach, ktoré boli podané v súvislosti s výkonom funkcie starostu, poslanca alebo hlavného kontrolóra. Má osobitné postavenie a organizačnú štruktúru, vyplývajúcu z ústavného zákona a predmetom jej činnosti je plnenie úloh, ktoré zveruje do jej pôsobnosti ústavný zákon, zákon o sťažnostiach a Zásady postupu pri prejednávaní sťažností, schválené obecným zastupiteľstvom. Pracuje formou zasadnutí, ktoré sú neverejné.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením I/11/2014 na svojom zasadnutí dňa 22.12.2014 zriadilo Komisiu ochranu verejného záujmu a volilo členov komisie.

 

Za členov komisie boli zvolení:

predseda:                   Jozef Mihalčin .

člen:                            Lenka Dzuriková, PaeDdr.

člen:                            Jana Adamisová, Mgr.

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením X/131/2015 zo dňa 29.10.2015 odvolalo členov komisie a uznesením X/132/2015 zvolilo nových členov komisie. Komisia si zo svojich členov volila predsedu.

 

Nový členovia komisie:

Predseda:                   Jozef Mihalčin .

člen:                            Mária Grisáková, Ing.

člen:                            Jana Adamisová, Mgr.

Obecné zastupiteľstvo uznesením X/120/2016 zo dňa 29.12.2016 zvolilo za predsedu komisie Mgr. Dominika Ďorka.

Predseda:                 Mgr. Dominik Ďorko

Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Slovinkách na ochranu verejného záujmu

rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva v slovinkách na ochranu verejného záujmu.pdf Stiahnuté: 233x | 04.03.2016

Stránka

  • 1