A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu


Komisia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách na ochranu verejného záujmu  sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prejednáva sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach, ktoré boli podané v súvislosti s výkonom funkcie starostu, poslanca alebo hlavného kontrolóra. Má osobitné postavenie a organizačnú štruktúru, vyplývajúcu z ústavného zákona a predmetom jej činnosti je plnenie úloh, ktoré zveruje do jej pôsobnosti ústavný zákon, zákon o sťažnostiach a Zásady postupu pri prejednávaní sťažností, schválené obecným zastupiteľstvom. Pracuje formou zasadnutí, ktoré sú neverejné.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. X/71/2018 na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 29.11.2018 zriadilo Komisiu ochranu verejného záujmu a volilo predsedu a členov komisie.

 

Za členov komisie boli zvolení:

predseda:                   Jozef Mnich, Bc. 

člen:                            Jana Bencková, Ing.

člen:                            Jana Adamisová, Mgr.

 

 

Stránka

  • 1