A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva


Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. 3 na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 2.12.2014 zriadilo Komisiu ochrany verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva určilo náplň práce komisie.

 

Členovia komisie z radov poslancov:

predseda:                  Dominik Ďorko, Mgr.

člen:                           Mária Grisáková, Ing.


členovia komisie z radov občanov:

člen:                           Mária Haľková, Ing.

člen:                           Štefan Mnich, Ing.

člen:                           Martin Hudák, Mgr.

 

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením VI/73/2016 zo dňa 21.07.2016 odvolalo predsedov členov komisiía a zvolilo nových predsedov a členov komisie.

 

Členovia komisie z radov poslancov:

predseda:                  Jozef Mihalčin

člen:                           Jana Adamisová, Mgr.


členovia komisie z radov občanov:

člen:                           Mária Haľková, Ing.

člen:                           Štefan Mnich, Ing.

člen:                           Martin Hudák, Mgr.

Obecné zastupiteľstvo uznesením X/120/2016 zo dňa 29.12.2016 zvolilo novú predsedníčku a členku komisie.

Predseda:                    Mgr. Jana Adamisová

člen:                              Ing. Mária Grisáková

 

 

Komisia v rámci svojej činnosti najmä:

1. rieši sťažnosti a spory občanov pri porušovaní verejného poriadku, občianskeho

    spolunažívania a poškodzovania verejného majetku,

2. zabezpečuje usporiadateľskú službu pri organizovaní verejných zhromaždení, osláv,

    kultúrnych, športových a ďalších podujatí obce,

3. organizuje a vykonáva kontroly v záujme ochrany verejného poriadku v priestoroch

    zábavného podujatia i na verejných priestranstvách,

4. vykonáva kontrolu dodržiavania VZN, ktoré sa týkajú ochrany verejného poriadku,

    životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva,

5. preveruje oznámenia občanov o porušovaní zákazu vypaľovania suchej trávy, kladenia

   ohňa a pod.,

6. sleduje stav verejného poriadku a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie,

7. podieľa sa na kontrole činnosti občanov, fyzických a právnických osôb z hľadiska

    tvorby a ochrany životného prostredia

8. predkladá návrhy, námety a stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, ktoré

    súvisia s ochranou verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného

    hospodárstva,

9. spolupracuje pri tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, životného prostredia,

    lesného a vodného hospodárstva,

10. vyjadruje sa k sťažnostiam a podnetom, týkajúcim sa rušenia verejného poriadku,

11. navrhuje

   -  opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke,

   -  opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov obce,

   -  opatrenia za účelom znižovania kriminality, predaja drog a priestupkov na území

      obce,

12. navrhuje a presadzuje realizáciu programov prevencie negatívnych javov,

13. napomáha pri prevencii kriminality so zameraním na aktívnu ochranu najmä mládeže

      pred spoločensky negatívnymi javmi, najmä v oblasti požívania alkoholu a iných

      návykových látok,

14. predkladá obecnému úradu žiadosti na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone

      kontroly zameranej na porušovanie verejného poriadku a životného prostredia,

15. prerokúva a vydáva vyjadrenia

    -   v oblasti strategických zámerov rozvoja obce, najmä

        1. k návrhom územného plánu obce,

        2. k rozvojovým aktivitám vo vzťahu k životnému prostrediu,

        3. k plneniu záväzných úloh, ktoré pre obec vyplývajú z programu

            odpadového hospodárstva a iných dokumentov v oblasti ekologickej politiky,

        4. k investičným zámerom na území obce z hľadiska vplyvov na životné

            prostredie a v súlade s Územným plánom,

  •  v oblasti kontroly najmä vo vzťahu k dodržiavaniu VZN a všeobecne platných

        právnych noriem v oblasti ochrany verejného poriadku, životného prostredia,

        lesného a vodného hospodárstva,

  • v oblasti návrhov koncepcií najmä k nariadeniam obce a ku konkrétnym

     opatreniam v oblasti ochrany verejného poriadku, životného prostredia,

     lesného a vodného hospodárstva,

        1. na zabezpečenie budovania a údržby obecnej zelene,

        2. k nakladaniu s domovým a iným tuhým komunálnym odpadom,

        3. k dokumentáciám, programom a iným strategickým dokumentom dotýkajúcim

            sa verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva,

16. prijíma a rieši podnety fyzických a právnických osôb v oblasti životného prostredia

      v rozsahu kompetencií OZ na území obce,

17. je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom v záležitostiach

     dotýkajúcich sa verejného poriadku, životného prostredia, lesného a vodného

      hospodárstva,

18. spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.