A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania


Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky uznesením č. 3 na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 2.12.2014 zriadilo Komisiu finančnú, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania určilo náplň práce komisie.

 

Členovia komisie z radov poslancov:

predseda:                 Janka Adamisova, Mgr.

člen:                           Jozef Mihalčin


členovia komisie z radov občanov:

člen:                           Ladislav Fryc st.

člen:                           Miroslav Poklemba, Ing.

člen:                           Simona Mnichová, Mgr.

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením VI/73/2016 zo dňa 21.07.2016 odvolalo predsedov členov komisiía a zvolilo nových predsedov a členov komisie.

 

Členovia komisie z radov poslancov:

predseda:                  Mária Grisáková, Ing.

člen:                           Peter Zavada


členovia komisie z radov občanov:

člen:                           Jana Bencková, Ing.

člen:                           Anna Čechová

člen:                           Simona Mnichová, Mgr.

 

 

Komisia v rámci svojej činnosti najmä:

1. prerokováva a vyjadruje sa k

   -  návrhu rozpočtu obce a jeho zmenám,

   -  záverečnému účtu obce,

   -  rozdeleniu hospodárskeho výsledku obce,

   -  použitiu mimorozpočtových peňažných fondov (rezervný fond a ostatné)

   -  prijatiu úveru, resp. pôžičke obce Slovinky,

   -  zriadeniu záložného práva k majetku obce,

   -  združovaniu finančných prostriedkov obce,

   -  prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,

   -  nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce,

2. kontroluje a hodnotí účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,

3. prerokováva

   -  návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko,

   -  prijatie darov,

4. posudzuje rozpočtové požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec, vrátane

    rozpočtových požiadaviek organizácií zriadených obcou a zaujíma k nim stanovisko,

5. vyjadruje sa k

   -  vkladu majetku obce do spoločností

   -  žiadostiam o zníženie miestnych daní a pohľadávok

   -  žiadostiam o kúpu obecných nehnuteľností, vrátane nebytových priestorov

   -  žiadostiam o finančné príspevky podľa všeobecne záväzného nariadenia obce

      o poskytovaní finančných dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu

      obce právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce Slovinky

   -  návrhu smerného územného plánu obce, návrhom investičnej činnosti v obci

      a k investičným zámerom obce

  •  návrhom o pridelení stavebných pozemkov pre účely individuálnej bytovej

      výstavy a pre podnikateľské účely, ako aj pre výstavbu drobných stavieb

   -  odpadovému hospodárstvu

   -  osobitne k všeobecne záväzným nariadeniam obce, resp. iným materiálom

      s dopadom na rozpočet obce

6. kontroluje

   -  využívanie majetku obce a navrhuje opatrenia

7. navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľností, daň za

    užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné odpady

    a pod.

8. predkladá návrhy na lepšie využitie obecného majetku a zvereného majetku obcí

9. vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť

      v budúcnosti efektívne fungovanie obce s reálnym príjmom do rozpočtu

10. pripravuje podklady pre verejné obstarávanie v danej oblasti

11. spolupracuje s obcou pri príprave strategických materiálov obce, týkajúcich sa

      smerovania a rozvoja obce

12. spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.