A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie vydáva obec s pôsobnosťou na území danej obce, musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu. Schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Rok 2017

VZN č. 2-2017 o niektorých podmienkach chovu a držania psov

VZN č. 3-2017 o zrušení VZN č. 7-2012

VZN č. 4-2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 5-2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

VZN č. 6-2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa mš a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2018

Rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2016 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Slovinky

Všeobecne záväzné nariadenie č.3-2016 o organizácii miestneho referenda

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Slovinky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slovinky

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slovinky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Slovinky

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3-2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

Rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2013 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území obce

Rok 2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác PO a FO – podnikateľov na území obce Slovinky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5-2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Slovinky

Stránka