A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie vydáva obec s pôsobnosťou na území danej obce, musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu. Schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.3-2016 o organizácii miestneho referenda

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2016 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Slovinky

Rok 2015

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. č. 7-2012 o úhradách za poskytovanie služieb

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3-2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Slovinky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slovinky.

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

Rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školských zariadeniach

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2013 o niektorých podmienkach chovu a držania psov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2013 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území obce

Rok 2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Slovinky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác PO a FO – podnikateľov na území obce Slovinky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5-2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Slovinky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na

Rok 1997

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach podnikania na území Obce Slovinky

Stránka