A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie vydáva obec s pôsobnosťou na území danej obce, musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu. Schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2016 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Slovinky Stiahnuté: 96x | 18.07.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 2016 Stiahnuté: 71x | 04.10.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.3-2016 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 61x | 04.10.2016

Rok 2015

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Slovinky Stiahnuté: 102x | 01.03.2016

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3-2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného Stiahnuté: 94x | 01.03.2016

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. č. 7-2012 o úhradách za poskytovanie služieb Stiahnuté: 101x | 01.03.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slovinky. Stiahnuté: 101x | 01.03.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 93x | 01.03.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného Stiahnuté: 87x | 01.03.2016

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou Stiahnuté: 90x | 31.03.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 92x | 31.03.2016

Rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2013 o niektorých podmienkach chovu a držania psov Stiahnuté: 92x | 01.03.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2013 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území obce Stiahnuté: 92x | 01.03.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školských zariadeniach Stiahnuté: 94x | 01.03.2016

Rok 2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Slovinky Stiahnuté: 87x | 01.03.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác PO a FO – podnikateľov na území obce Slovinky Stiahnuté: 84x | 01.03.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia Stiahnuté: 86x | 01.03.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5-2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Slovinky Stiahnuté: 88x | 01.03.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na Stiahnuté: 88x | 01.03.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7-2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Slovinky a za prenájom priestorov, budov a zariadení. Stiahnuté: 102x | 01.03.2016

Stránka