A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie vydáva obec s pôsobnosťou na území danej obce, musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu. Schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.


Všeobecne záväzné nariadenie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Slovinky04.01.2017
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovinky16.12.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slovinky16.12.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č.3-2016 o organizácii miestneho referenda28.07.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Slovinky na rok 201618.07.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2016 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Slovinky19.06.2016
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Slovinky25.03.2015
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3-2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného25.03.2015
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. č. 7-2012 o úhradách za poskytovanie služieb - zrušené25.03.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska01.02.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slovinky.19.01.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného19.01.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou09.04.2014
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi - ZRUŠENÉ dňa 31.12.201609.04.2014
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2013 o niektorých podmienkach chovu a držania psov13.11.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2013 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území obce13.11.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5-2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Slovinky14.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovinky13.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác PO a FO – podnikateľov na území obce Slovinky23.08.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia23.08.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Slovinky07.03.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7-2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Slovinky a za prenájom priestorov, budov a zariadení - zrušené11.01.2012
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/201115.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovinky15.04.2011
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach podnikania na území Obce Slovinky10.10.1997
Všeobecne záväzné nariadenie o bližších podmienkach registračnej oznamovacej povinností daňových a poplatkových subjektov05.08.1994